Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-06

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2242/12
V Praze dne 4. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 6. června 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

30 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh poslanců Miroslava Opálky, Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 458/2011 Sb., o změně některých zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk č. 677)č.j. 524/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


3.
Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěch Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) (sněmovní tisk č. 678)č.j. 529/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správěč.j. 540/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborůč.j. 536/12Předkládá: předseda vlády


6.
Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhyč.j. 523/12 - bod 23 schůze vlády 30.5.2012Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

7.
Návrhy na jmenování profesorůč.j. 512/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


8.
Návrh na sjednání Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhéč.j. 537/12Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr průmyslu a obchodu


9.
Návrh na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadůč.j. 534/12Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


10.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase ve Slovenské republice dne 14. května 2012č.j. 535/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2012č.j. 527/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády2.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011č.j. 522/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu3.
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2011č.j. 520/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí4.
Průběžná hodnotící zpráva o realizaci Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015č.j. 515/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace o smlouvě k veřejné zakázce "Analýza vykazování, zdravotní péče, návrh a realizace školících aktivit"č.j. 511/12Předkládá: ministr obrany6.
Návrh rámcové smlouvy uzavírané na základě nadlimitní veřejné zakázky na poskytování komplexního ekonomického, personálního, organizačního a právního poradenství pro strukturální reformu určených institucí Ministerstva zemědělstvíč.j. 521/12Předkládá: ministr zemědělství7.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na nadlimitní veřejnou zakázku „Analýza a nastavení systému řízení lidských zdrojů včetně Manažerské akademie“č.j. 530/12Předkládá: ministr dopravy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf