Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2011 > 2011-11-16

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2285/11
Počet listů: 5
V Praze dne 16. listopadu 2011
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 16. listopadu 2011

(43. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informace o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 1022/11Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 23. listopadu 2011.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 980/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 833                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1077/11Materiál předložený ministrem životního prostředí byl stažen z programu jednání s tím, že se jím vláda bude zabývat na jednání své schůze dne 23. listopadu 2011.5.
Návrh věcného záměru zákona o zapsaných znalcíchč.j. 934/11Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 834                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.6.
Návrh věcného záměru zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelíchč.j. 935/11Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 835                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.7.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republikyč.j. 282/11Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 836                         


s tím, že bude Dlouhodobý záměr doplněn podle připomínky guvernéra České národní banky tlumočené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (finanční gramotnost).Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.8.
Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2011 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – listopad 2011č.j. 1132/11Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 837                         


s tím, že bude upřesněno znění úkolu uvedeného v bodě 4.1 Aktualizace podle připomínky předsedy vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., v rámci projektu Seed fondč.j. 1151/11Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání s tím, že se jím vláda bude zabývat na jednání své schůze dne 23. listopadu 2011.10.
Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2011 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2011č.j. 1149/11Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 838                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 838  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.11.
Návrh na zrušení určení chráněného areálu S-7 jako záložního krizového pracoviště Ministerstva vnitrač.j. 1148/11Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 839                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.12.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečeníč.j. 1134/11Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 840                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.13.
Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. náměstkem ministra zahraničních věcí v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, na formální zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 6. a 7. prosince 2011 ve Vilniusuč.j. 1144/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 841                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.14.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Dánském království ve dnech 28. a 29. listopadu 2011č.j. 1140/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 842                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.15.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Estonské republiky v České republice ve dnech 22. a 23. listopadu 2011č.j. 1139/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 843                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.16.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Gruzie Nikoloze Gilauri v České republice ve dnech 27. až 29. listopadu 2011č.j. 1145/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 844                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.17.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Moldavské republiky Vladimira Filata v České republice ve dnech 28. až 30. listopadu 2011č.j. 1146/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 845                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.18.
Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice dne 18. listopadu 2011č.j. 1143/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 846                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.19.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Arménské republiky Edvarda Nalbandjana v České republice ve dnech 22. a 23. listopadu 2011č.j. 1141/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 847                         


s tím, že bude upravena Předkládací zpráva předloženého materiálu podle připomínky vlády.Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.20.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v evropských institucích ve dnech 17. až 19. října 2011 v Bruseluč.j. 1142/11Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 848                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.21.
Návrh usnesení vlády na jmenování a určení výše platu finančního arbitrač.j. 1157/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 849                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.22.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostechč.j. 1158/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 850                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.23.
Návrh na sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republikyč.j. 1160/11Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 851                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.24.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Příprava sídla Úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy v budově Ministerstva financí v Praze 7 v Janovského ulici v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 1129/11Vláda z podnětu ministra financí vzala na vědomí informace obsažené v materiálu předloženém ministrem financí a doplňující ústní informace ministra financí.25.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Zajištění úprav poskytování služeb provozovatele informačního systému datových schránek – 2012 v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 1155/11Vláda z podnětu ministra financí vzala na vědomí informace obsažené v materiálu předloženém ministrem vnitra a doplňující ústní informace náměstka ministra vnitra O. Veselského.26.
Návrh na odvolání předsedy Správy státních hmotných rezervč.j. 1182/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a Ing. Jiřím Jirkou, náměstkem ministra pověřeným řízením Ministerstva průmyslu a obchodu, a přijala


                       usnesení č. 852                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.27.
Informace související s vyšetřováním privatizace Mostecké uhelné společnostiVláda vzala na vědomí ústní informace ministrů financí a spravedlnosti a místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí související s vyšetřováním privatizace Mostecké uhelné společnosti.28.
Informace týkající se zadržení tří českých občanů státními orgány Zambijské republikyVláda vzala na vědomí ústní informace 1. náměstka ministra zahraničních věcí J. Schneidera, týkající se postupu orgánů České republiky ve věci zadržení tří českých občanů státními orgány Zambijské republiky.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010 (předložili ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí a předsedkyně Energetického regulačního úřadu)č.j. 1133/11


2.
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 (předložil předseda vlády)č.j. 1137/11


3.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení legislativních změn do informačního systému daňové správy, podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr financí)č.j. 1128/11zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman