Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-15

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2259/12
Počet listů: 4
V Praze dne 15. srpna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 15. srpna 2012

(31. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informaci ministra zemědělství o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisůč.j. 616/12Vláda po zevrubném projednávání materiálu předloženého ministry zdravotnictví a zemědělství toto projednávání přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 22. srpna 2012.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 451/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 590                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.4.
Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)č.j. 434/12Vláda projednala za účasti předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního materiál předložený ministrem zemědělství a předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a přijala


                       usnesení č. 591                         


s tím, že bude upraven návrh katastrálního zákona, a to § 4 odst. 2 a § 14 podle připomínky ministra vnitra a § 16 podle připomínky vlády.Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.5.
Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011č.j. 784/12Vláda projednala za účasti nejvyššího státního zástupce materiál a doplňující informaci předložené ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 592                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a Doporučení Veřejného ochránce práv ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné mocič.j. 797/12Vláda projednala za účasti Veřejného ochránce práv materiál předložený Veřejným ochráncem práv a přijala


                       usnesení č. 593                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 593  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.7.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12Materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání.8.
Návrh změny v uplatňování Zásad realizace programů průmyslové spolupráceč.j. 799/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 594                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.9.
Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku Distribuce a prodej kuponů emise 2014 a následující emiseč.j. 802/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 595                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.10.
Finanční zajištění investiční akce Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské službyč.j. 794/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 596                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.11.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státyč.j. 800/12Materiál předložený guvernérem České národní banky byl stažen z programu jednání.12.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 597                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 695/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 598                         


s tím, že bude návrh zákona upraven podle připomínky vlády (doplnění článku II Přechodné ustanovení) a dále s tím, že bude upravena část 3.3 Důvodové zprávy k návrhu zákona podle připomínky ministra financí.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Zpráva o průběhu a výsledcích 5. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francouzská republika, 14. až 18. května 2012)č.j. 816/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 599                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Informace o pokroku v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ke dni 30. června 2012)č.j. 834/12Vláda vzala na vědomí informace, uvedené v materiálu předloženém ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho doplňující ústní informace a doplňující ústní informace ministra pro místní rozvoj a náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy M. Zaorálka.16.
Informace o optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničíč.j. 850/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 600                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Rezerva státních pozemků podle § 2 odst. 14 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro Ministerstvo životního prostředíč.j. 801/12Materiál předložený ministrem zemědělství a zařazený v Programu schůze vlády dne 15. srpna 2012 jako bod 2 v části Pro informaci byl stažen z programu jednání.18.
Možnosti dalšího postupu ve věci česko-slovenských důchodů po předložení nových předběžných otázek Nejvyšším správním soudem České republiky Soudnímu dvoru Evropské unie č.j. V160/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


usnesení č. 601/V


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.* * *


Pro informaci:


1.
Aktualizace Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010 ke dni 30. června 2012 (předložil předseda vlády)č.j. 806/12


2.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr financí)č.j. 798/12


3.
Informace o plnění opatření, týkajících se resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/32 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce, která jsou uvedena ve stanovisku České obchodní inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu, obsaženém v části IV. materiálu č.j. 69/12 (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 796/12


4.
Informace o plnění usnesení vlády ze dne 21. března 2012 č. 186, vztahující se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel (předložil ministr dopravy)č.j. 803/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, konané ve dnech 27. února až 9. března 2012 (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 789/12


6.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Systémová podpora enterprise softwarových produktů společnosti Microsoft (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 810/12


7.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Výroba a dodání inovovaných vízových štítků - vzor Evropská unie (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 809/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman