Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-11

Dodatek č.1
Dodatek č.2

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2226/12
V Praze dne 10. dubna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 11. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůč.j. 1092/11 - bod 2 schůze vlády 25.1.2012Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1093/11 - bod 3 schůze vlády 25.1.2012Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 271/12Předkládá: ministr financí


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonůč.j. 241/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


6.
Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 630)č.j. 292/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Návrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)č.j. 283/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Návrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)č.j. 295/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 633)č.j. 312/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)č.j. 313/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnostič.j. 310/12Předkládá: ministr financí


12.
Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavbyč.j. 284/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


13.
Návrh opatření na eliminaci slabých míst výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín za resort dopravyč.j. 307/12Předkládá: ministr dopravy


14.
Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisechč.j. 305/12Předkládá: ministr financí


15.
Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31.12.2011č.j. 285/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


16.
Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015č.j. 291/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


17.
Veřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"č.j. 221/12 - bod 18 schůze vlády 14.3.2012Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


18.
Návrh na jmenování do hodností generálůč.j. 287/12Předkládá: ministr obrany


C. K projednání bez rozpravy:

19.
Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Ostravěč.j. 296/12Předkládá: ministr spravedlnosti


20.
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2011č.j. 311/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


21.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 308/12Předkládá: ministr financí


22.
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČRč.j. 288/12Předkládá: ministr financí


23.
Záměr na výstavbu nového Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., USAč.j. 319/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2012č.j. 289/12Předkládá: ministr obrany


25.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Albánské republice a Makedonské republice ve dnech 16. – 17. dubna 2012č.j. 302/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


26.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 24. – 26. května 2012č.j. 304/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


27.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinera Haseloffa v České republice ve dnech 12. - 13. dubna 2012č.j. 298/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


28.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 19. března 2012č.j. 303/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2012 až 2015č.j. 314/12Předkládá: ministr financí2.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicíchč.j. 316/12Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví3.
Informace o úpravách Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (dále jen "Koncepce")č.j. 286/12Předkládá: ministr zemědělství4.
Zpráva o postupu modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoruč.j. 309/12Předkládá: ministr dopravy5.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 a 2012č.j. 301/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády6.
Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění podle §23 zákona č. 137/2006 Sb.č.j. 306/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj7.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v oblasti Kontrol ZS (zprostředkující subjekt) individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě v jednacím řízení bez uveřejnění – realizace opčního právač.j. 315/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí8.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výstavba budovy ZÚ Washington - Příprava zakázky a zpracování 1. etapy Návrhu (studie) stavby"č.j. 318/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí9.
Informace o průběhu a výsledcích 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 20. - 22. února 2012)č.j. 281/12Předkládá: ministr životního prostředí10.
Informace o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)č.j. 299/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf