Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-19

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 1234
V Praze dne 19. dubna 2002
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 19. dubna 2002 Plzeň

(15. schůze)VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j. 2203/02 V Praze dne 9. ledna 2002

Počet listů: 12


ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ

SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 9. ledna 2002

(1. schůze)


Schůzi řídil předseda vlády.

1.
Návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých zákonů (památkový zákon)

č. j. 1319/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem kultury a přijala

u s n e s e n í č. 1

s tím, že budou upraveny § 63, § 65 a § 79 podle návrhu ministra kultury.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.

2.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

č. j. 1546/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 2.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonů státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

č. j. 1535/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 3.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2000 Sb.

č. j. 1563/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 4

s tím, že návrh bude doplněn o vypuštění § 17.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

č. j. 1628/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a spojů a přijala

u s n e s e n í č. 5

s tím, že § 18d návrhu bude upřesněn a doplněn podle připomínky místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na vyjmutí Budějovického Budvaru, národní podnik, České Budějovice z privatizace

č. j. 1521/01

---------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem zemědělství a přijala

u s n e s e n í č. 6.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

Pro přijetí návrhu zákona hlasovalo ze 17 přítomných 8 a proti 4.

7.
Návrh věcného záměru zákona o zjišťování chemických ekologických zátěží v podzemní vodě, zemině, horninách a stavbách a provedení nápravného opatření (zákon o chemických ekologických zátěžích)

č. j. 1458/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem životního prostředí a přijala

u s n e s e n í č. 7.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro původní návrh usnesení 5 a proti 2.

8.
Návrh věcného záměru zákona o odpírání výkonu vojenské služby

č. j. 1467/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 8.

Z 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

9.
Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenská cvičení

č. j. 1604/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 9.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

č. j. 1582/01

---------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í č. 10.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


11.Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1195)

č. j. 1670/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 11.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

12.
Návrh poslanců Jana Bláhy a Evžena Snítilého na vydání zákona o družstvu (sněmovní tisk č. 1196)

č. j. 1671/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 12.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

13.
Návrh poslanců Moniky Mihaličkové, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona o určení části výnosů daně z příjmů fyzických osob pro dobročinné účely (zákon o asignacích) (sněmovní tisk č. 1194)

č. j. 1669/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 13.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

14.
Návrh poslanců Milana Ekerta, Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka, Milana Urbana a Antonína Macháčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1197)

č. j. 1672/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 14.

Příloha usnesení byla upravena podle připomínek vlády.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

15.
Návrh poslanců Milana Urbana, Ladislava Šustra, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1193)

č. j. 1668/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 15.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

16.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu (sněmovní tisk č. 1189)

č. j. 1637/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 16.

Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


17.
Návrh poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích (sněmovní tisk č. 1188)

č. j. 1636/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

u s n e s e n í č. 17.

Ze 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.

18.
Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje

č. j. 1704/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii a přijala

u s n e s e n í č. 18.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

19.
Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2002 - 2007

č. j. 1716/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

u s n e s e n í č. 19.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

20.
Zelená kniha o elektronickém obchodu

č. j. 1626/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti předsedy Úřadu pro veřejné informační systémy materiál předložený ministrem a vedoucím Úřadu vlády a předsedou Rady vlády České republiky pro státní informační politiku a přijala

u s n e s e n í č. 20

s tím, že bude upravena část III a IV předloženého materiálu podle připomínky ministra dopravy a spojů uplatněné ministrem a vedoucím Úřadu vlády.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

21.
Návrh koncepce vzdělávacích aktivit v oblasti boje proti extremismu

č. j. 1711/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a přerušila projednávání návrhu předloženého ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a u l o ž i l a ministru školství, mládeže a tělovýchovy provést připomínkové řízení.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

22.
Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy

č. j. 1676/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 21

s tím, že bude upravena část II a III předloženého materiálu podle připomínek ministra financí.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


23.
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 a návrhu zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2002

č. j. 1721/01

-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený ministry zdravotnictví a financí a přijala

u s n e s e n í č. 22.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

24.
Návrh Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven

č. j. 1710/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a přerušila projednávání návrhu předloženého ministrem kultury a u l o ž i l a ministru kultury prověřit seznam regionálních funkcí knihoven a předložit jej na jednání schůze vlády dne 16. ledna 2002.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

25.
Návrh změny vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky Explosia, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem

č. j. 1675/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a přerušila projednávání návrhu předloženého místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a u l o ž i l a místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu dále jednat s akciovou společností Aliachem a předložit vládě nový návrh do 16. ledna 2002.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

26.
Návrh dokončení restrukturalizace OKD, a.s., sledující vytvoření uceleného komplexu činností bezprostředně souvisejících s majetkem utlumovaných dolů

č. j. 1697/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
Návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obcho- du byl stažen z programu s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 16. ledna 2002.
27.
Zabezpečení integrace azylantů v roce 2002

č. j. 1688/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministry vnitra a školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

u s n e s e n í č. 23.

Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.

28.
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky

č. j. 1353/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 24.

Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

29.
Transformace Mise České republiky při Evropských společenstvích na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

č. j. 3/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a přerušila projednávání návrhu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí s tím, že jej projedná na jednání své schůze dne 16. ledna 2002.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


30.
Návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace („Úmluva“)

č. j. 1/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 25.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

31.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy me- xickými o podpoře a vzájemné ochraně investic

č. j. 1718/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem financí a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 26.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

32.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus

č. j. 1665/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 27.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

33.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy ame- rickými o Komisi J. Williama Fulbrighta

č. j. 1707/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 28.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

34.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Miloše Zemana ve Svazové republice Jugoslávii ve dnech 17. - 18. ledna 2002

č. j. 1700/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 29.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

35.
Návrh na uskutečnění návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky J. Kavana v Ruské federaci ve dnech 23. - 24. ledna 2002

č. j. 1685/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 30

s tím, že členem české delegace bude zástupce Ministerstva financí.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


36.
Úhrada příspěvků České republiky vyplývajících z jejího členství v mezinárodních organizacích Západoevropská skupina pro vyzbrojování a Západo- evropská organizace pro vyzbrojování

č. j. 1664/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 31.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

37.
Zhodnocení účinnosti rozpočtové legislativy v oblasti střednědobého výhledu a případné náměty na její zpřesnění

č. j. 1712/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

u s n e s e n í č. 32.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

38.
Informace o legislativním řešení postavení hygienické služby a převodu jejího majetku

č. j. 1634/01

---------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------
Informace předložená ministrem vnitra byla stažena z programu a přeřazena do části Pro informaci, bod 24.
39.
Informace o koncepcích nakládáním s odpady v České republice, zpracovaných podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění

č. j. 1597/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a přerušila projednávání informace předložené ministrem životního prostředí a u l o ž i l a ministru životního prostředí provést připomínkové řízení.

Ze 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.

40.
Zpráva o postupu prací na dalším využití správních a reprezentačních budov v majetku státu, spravovaných dosud okresními úřady, po dni 31.12.2002

č. j. 1699/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 33.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

41.
Návrh na převod objektů ve správě Fondu dětí a mládeže ve zvláštním režimu pro využití sdruženími dětí a mládeže

č. j. 1714/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
Návrh předložený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy byl stažen z programu.
42.
Vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městem

č. j. 1690/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 34.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


43.
Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového štábu

č. j. 1679/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 35.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

44.
Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí, návrh Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí

č. j. 1657/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala informaci předloženou ministrem zdravotnictví a předsedou Rady pro zdraví a životní prostředí a přijala

u s n e s e n í č. 36.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

45.
Odvolání zástupců České republiky z Rady Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Rady Mezinárodní investiční banky

č. j. 1673/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem financí a přijala

u s n e s e n í č. 37.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

46.
Návrh na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze s účinností od 1. února 2002

Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové s účinností od 1. března 2002

1689/01

---------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

u s n e s e n í č. 38.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

47.
Ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby „Integrovaný objekt Fakulty podnikatelské a Fakulty elektrotechniky a informatiky v areálu PPV“ investora veřejné vysoké školy Vysoké učení technické v Brně

č. j. 1687/01

---------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

u s n e s e n í č. 39.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

48.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a jatečných jalovic

č. j. 4/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem zemědělství a přijala

u s n e s e n í č. 40.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


49.
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471

č. j. 21/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a spojů a přijala

u s n e s e n í č. 41.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.

50.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů

č. j. 29/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 42.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti 1.

51.
Návrh zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce soudců a státních zástupců a o změně některých souvisejících zákonů

č. j. 30/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala návrh předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí

u s n e s e n í č. 43.

Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti 1.

52.
Návrh zákona o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen

č. j . 43/02

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a přerušila projednávání návrhu předloženého ministrem obrany a uložila ministru obrany

a) provést připomínkové řízení,

b) předložit vládě nový návrh na jednání vlády dne 23. ledna 2002.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

53.
Privatizace energetických společností: ČEZ, a. s. a regionálních elektroenergetických distribučních společností - návrh na výběr strategického investora

č. j. 39/02

---------------------- ----- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala za účasti předsedkyně výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky návrh předložený ministry financí a místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 44.

Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16 a proti nikdo.

Vláda tento materiál projednávala na uzavřeném jednání schůze.

54.
Změna usnesení vlády z 19. prosince 2001 č. 1344, k návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi (329 060)
--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a z podnětu ministra financí přijala

u s n e s e n í č. 45.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


55.
Stanovisko vlády ČR k působení perské redakce RFE/RL ve vztahu k analýze č. VI kvality bezpečnostního zajištění zastupitelských úřadů České republiky ve vybraných teritoriích ve smyslu usnesení vlády č. 45/D ze dne 11. ledna 1999 a usnesení vlády č. 795/D ze dne 25. července 2001

č. j. D263/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 46/D.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

Vláda tento materiál projednávala na uzavřeném jednání schůze.

56.
Zpráva o aplikaci bezpečnostního zajištění zastupitelských úřadů České republiky ve vybraných teritoriích a o bezpečnostních aspektech působení perské redakce RFE/RL ve smyslu usnesení vlády č. 45/D ze dne 11. ledna 1999 a v souladu s usnesením vlády č. 834/D ze dne 22. srpna 2001

č. j. D4/2002

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a projednala zprávu předloženou místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 47/D.

Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

Vláda tento materiál projednávala na uzavřeném jednání schůze.

57.
Termín konání cvičení orgánů krizového řízení ZÓNA 2002
--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a z podnětu ministra vnitra přijala

u s n e s e n í č. 48.

Vláda tento bod projednávala na uzavřeném jednání schůze.

58.
Příprava stanoviska k posouzení vlivů 78 změn stavby Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí
-------- ------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu přijala

u s n e s e n í č. 49.

Vláda tento bod projednávala na uzavřeném jednání schůze.

59.
Informace o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 pro program SAPARD

č. j. 1717/01

--------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
V l á d a z podnětu náměstka ministra zemědělství Ing. P. Rybníčka přeřadila informaci zařazenou v bodě č. 10 části Pro informaci programu jednání schůze vlády dne 9. ledna 2002 na jednání schůze vlády dne 16. ledna 2002.


* * *

Pro informaci:

1.
České školství v mezinárodním srovnání (Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2001) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

č. j. 1655/01


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


2.Informace o dosud přijatých podpůrných opatřeních na podporu bytové výstavby (předložil ministr pro místní rozvoj)

č. j. 1659/01

3.Informace o realizaci programu podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií v roce 2000 a v I. pololetí 2001 (předložil ministr pro místní rozvoj)

č. j. 1683/01

4.Informace o Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území České republiky (předložili ministři pro místní rozvoj a životního prostředí)

č. j. 1713/01

5.Informace o stavu realizace a dalším postupu zabezpečení pilotních projektů investičních pobídek v oblasti strategických služeb a firemního výzkumu (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)

č. j. 1652/01

6.Koncepce celoživotního povinného vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR a zaměstnanců resortu spravedlnosti včetně vzdělávání o lidských právech a výchově k nim (předložil ministr spravedlnosti)

č. j. 1684/01

7.Koncepce celoživotního povinného vzdělávání příslušníků Celní a Finanční správy, jehož součástí bude i vzdělávání o lidských právech a výchově k nim (předložil ministr financí)

č. j. 1706/01

8. Analýza důvodů nevyčerpání finančních prostředků poskytnutých Evropskou Unií (předložil ministr financí)

č. j. 1705/01

9. Stav žádosti vlády České republiky o prodloužení výjimky pro poskytování veřejné pomoci pro účely restrukturalizace ocelářského průmyslu České republiky

(předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1701/01

10.Informace o přijatých opatřeních k čerpání finančních prostředků poskytnutých Evropskou Unií na základě Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/20 Prostředky zahraniční pomoci poskytnuté České republice (předložil ministr pro místní rozvoj)

č. j. 1715/01

11.Informace o průběhu a výsledcích 33. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (předložili ministr dopravy a spojů a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1654/01

12.Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Třetí ministerské konference o životním prostředí a zdraví (předložil ministr zdravotnictví)

č. j. 1656/01

13.Informace o průběhu a výsledcích setkání premiérů zemí Beneluxu a Visegrádské skupiny dne 5. prosince 2001 v Lucemburském velkovévodství (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1708/01

14.Informace o účasti předsedy vlády České republiky v čele delegace ČR na setkání předsedů vlád členských zemí Středoevropské iniciativy (SEI) v Terstu ve dnech 22. - 23. listopadu 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 2/02

15.Informace o oficiální návštěvě předsedy vlády České republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 19. a 20. listopadu 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1666/01

16.Informace o účasti předsedy vlády České republiky Miloše Zemana dne 27. listopadu 2001 na slavnostním ceremoniálu pojmenování náměstí před budovou Národní rady SR v Bratislavě po Alexandru Dubčekovi (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1667/01

17.Informace o průběhu oficiální návštěvy předsedy vlády ČR M. Zemana v Polské republice dne 30. listopadu 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1702/01

18. Informace o průběhu a výsledcích setkání ministrů životního prostředí regionu Dunaje a Černého moře a neformálního setkání s komisařkou EU pro životní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Margot Wallströmovou (Brusel, 26. - 27. listopad 2001) (předložil ministr životního prostředí)

č. j. 1724/01


V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

záznam z jednání schůze z 9. ledna 2002


19.Informace ze zahraniční služební cesty ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse do Bruselu dne 20. 11. 2001 (předložil ministr vnitra)

č. j. 1658/01

20.Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy ministra zemědělství ČR pana Ing. Jana Fencla ve Spojených státech amerických ve dnech 26.11. -2.12.2001 (předložil ministr zemědělství)

č. j. 1678/01

21.Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy ministra životního prostředí RNDr. Miloše Kužvarta v Mongolsku ve dnech 28. - 29. září 2001 (předložil ministr životního prostředí)

č. j. 1723/01

22.Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy ČR předsedy vlády Španělského království J.M. Aznara ve dnech 3. - 4. prosince 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č. j. 1709/01

23.Informace o průběhu oficiální návštěvy ministra přírody a životního prostředí Mongolska Ulambayara Barsbolda v ČR ve dnech 18. - 23. listopadu 2001 (předložil ministr životního prostředí)

č. j. 1722/01

24.Informace o legislativním řešení potavení hygienické služby a převodu jejího majetku (předložil ministra vnitra)

č. j. 1634/01

25.Zpráva Bezpečnostní informační služby k problematice „Monitorování hrozeb a rizik v ČR a v zahraničí v souvislosti s vysíláním RFE/RL“ za období od 01. 07. 2001 do 20. 12. 2001 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)

č. j. D260/2001

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

Zapsala: JUDr. Hana Hanusová