Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1120

k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou
a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s Dohodou mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 2. dubna 2002 v Managui a obsaženou v části III materiálu č. j. 1455/02 (dále jen Dohoda);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby Dohodu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Dohodu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

IV. u k l á d á

1. ministru financí, aby odůvodnil sjednání Dohody v Parlamentu České republiky,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Dohody v platnost podle jejího článku 12,

3. ministrům průmyslu a obchodu a financí, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečili její provádění.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři financí, průmyslu a obchodu