Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-26

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2271/12
Počet listů: 5
V Praze dne 26. září 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 26. září 2012

(37. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informaci státního tajemníka pro evropské záležitosti V. Bellinga o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 906/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 693                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 693  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.3.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015č.j. 917/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 694                         


s tím, že příloha č. 4 návrhu rozpočtu bude upravena podle připomínky ministra dopravy.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013č.j. 919/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 695                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 194/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem vnitra přerušila do 30. listopadu 2012 a uložila ministru vnitra a místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády a Vládního výboru pro koordinaci boje proti korupci vytvořit pracovní skupinu k dořešení stávajících rozporů v návrhu zákona se zástupci Svazu měst a obcí.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankouč.j. 950/12Materiál předložený ministrem financí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 3. října 2012.7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisůč.j. 787/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 696                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopalivč.j. 863/12Materiál předložený ministrem životního prostředí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 3. října 2012.9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisůč.j. 822/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 697                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisůč.j. 928/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 698                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Obranná strategie České republikyč.j. 934/12Vláda projednala za účasti náčelníka generálního štábu Armády České republiky materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 699                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.12.
Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012č.j. 960/12Materiál předložený předsedou vlády a předsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace byl přeložen na jednání schůze vlády dne 3. října 2012.13.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 25č.j. 962/12Materiál předložený ministrem dopravy byl přeložen na jednání schůze vlády dne 3. října 2012.14.
Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012č.j. 946/12Materiál předložený ministrem vnitra byl přeložen na jednání schůze vlády dne 3. října 2012.15.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2012č.j. 961/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 700                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.16.
Návrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastrukturyč.j. 958/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 701                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.17.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostechč.j. 947/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 702                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.18.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Portugalské republice ve dnech 8. - 9. října 2012č.j. 959/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 703                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.19.
Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvěč.j. 975/12Materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 3. října 2012.20.
Návrh na obeslání 14. zasedání Mezinárodní konference pro legální metrologiič.j. 972/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 704                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 704  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.21.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcíč.j. 973/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 705                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.22.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovinč.j. 990/12Vláda projednala za účasti zástupkyně hlavního hygienika České republiky MUDr. V. Šedivé materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 706                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.Pro bod II/2 usnesení hlasovalo z 11 přítomných členů vlády 11.23.
Struktura a počty ozbrojených sil České republiky v letech 2013 - 2015 č.j. V177/2012Vláda projednala za účasti náčelníka generálního štábu Armády České republiky materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 707                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.24.
Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D214/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 708/D


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.25.
Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D215/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 709/D


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.26.
Informace k projektu "Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV"č.j. 951/12Vláda z podnětu předsedy vlády přeřadila informaci předloženou ministrem práce a sociálních věcí zařazenou jako bod 2 v části Pro informaci programu schůze vlády 26. září 2012 na jednání schůze vlády dne 3. října 2012 s rozpravou..* * *


Pro informaci:


1.
Roční zpráva o stavu Smart Administration (předložil ministr vnitra)č.j. 952/12


2.
Návrh na uzavření smlouvy na poskytování poradenských služeb v souvislosti s vypracováním „Analýzy proveditelnosti a výhodnosti realizace projektu D3 v úseku Bošilec – Borek formou PPP“ (předložil ministr dopravy)č.j. 949/12


3.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka náhradních dílů k výhybkám, výhybkovým konstrukcím I. a II. generace a příbuzného materiálu na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty" zadané Správou železniční dopravní cesty, s. o. (předložil ministr dopravy)č.j. 948/12


4.
Informace o smlouvě č. 122800314 „Podpora provozu systému TEST L“ (předložil ministr obrany)č.j. 956/12


5.
Informace o smlouvě č. 110100416 na dodávku programových produktů databáze Informix, Lotus a Websphere portál pro Finanční informační systém, Informační systém logistiky, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství (předložil ministr obrany)č.j. 964/12


6.
Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/10 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace MZV" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 966/12


7.
Pro informaci členů vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 971/12


8.
Souhrnná informace k vývoji situace v souvislosti s výskytem otrav metylalkoholem v České republice - aktuální stav ke dni 26. 9. 2012 (předložil ministr zdravotnictví)č.j. 994/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová