Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-07-28

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. července 1999 č. 819

ke způsobu privatizace 46,29 % akcií akciové společnosti
Mostecká uhelná společnost


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o současném stavu privatizace majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti Mostecká uhelná společnost obsaženou v části II předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e

- privatizaci 46,29 % akcií, tj. 4 089 763 ks akcií akciové společnosti Mostecká uhelná společnost o nominální hodnotě 1 000 Kč/1 akcie metodou přímého prodeje předem určenému vlastníku

III. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky zajistit realizaci rozhodnutí podle bodu II tohoto usnesení.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr financí Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n

v z. PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

1. místopředseda vlády