Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 930 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1026)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026) stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády
S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1026)


Vláda na své schůzi dne 17. září 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026) a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s .

Vláda zároveň doporučuje provést v předloženém návrhu zákona tyto legislativně technické úpravy:

K části první
V Čl. I slova "a zákona č.308/2000 Sb." nahradit slovy ",zákona č.308/2000 Sb. a zákona č. 313/2001 Sb.".

K části druhé
Vláda rovněž dává v úvahu doplnění návrhu zákona o tento nový bod:
"Na konci poznámky pod čarou č. 12d se doplňují slova "Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).".

Vláda rovněž upozorňuje, že důvodová zpráva v rozporu s ustanovením § 86 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, neobsahuje předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní rozpočet a zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky.