Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1111

ke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. bere na vědomí Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2001 obsaženou v části IV materiálu č. j. 1316/02;

II. u k l á d á ministryni zdravotnictví předložit vládě Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2002 do 30. září 2003.
Provede:

ministryně zdravotnictvíPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.