Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-01

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2206/12
V Praze dne 30. ledna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 1. února 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1350/11Předkládá: ministryně kultury


3.
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012č.j. 55/12Předkládají: ministři zdravotnictví a financí


4.
Veřejná zakázka "Modernizace tratě Rokycany - Plzeň"č.j. 64/12Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

5.
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na 48. bezpečnostní konferenci v Mnichově v termínu 3. – 5. února 2012č.j. 61/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


6.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nizozemského království v České republice dne 8. února 2012č.j. 60/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2011 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 směrnice vlády České republiky pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131č.j. 62/12Předkládá: ministr vnitra2.
Vyhodnocení průběhu zajištění revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropské unie za rok 2011č.j. 58/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády3.
Informace o průběhu a výsledcích 9. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 23. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Indonésie, 21. – 25. listopadu 2011)č.j. 57/12Předkládá: ministr životního prostředí4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Technická podpora ORACLE" v jednacím řízeni bez uveřejněníč.j. 59/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf