Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-09

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2235/12
Počet listů: 4
V Praze dne 9. května 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 9. května 2012

(19. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády a ministra financí o aktuální evropské problematice a informace uvedené v aktualizovaném Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, předloženém ministrem pro místní rozvoj.2.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila do 30. června 2012 a uložila ministru financí konzultovat návrh zákona s představiteli Evropské komise s tím, aby návrh zákona s Právní službou Rady z hlediska jeho slučitelnosti s primárním právem Evropské unie.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.3.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republikyč.j. 320/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 327                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.4.
Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu v roce 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012č.j. 405/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 328                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.5.
Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2011č.j. 300/12Vláda projednala za účasti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost materiál předložený předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala


                       usnesení č. 329                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.6.
Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2010 – 2011č.j. 400/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 330                         


s tím, že hodnotící zpráva bude upravena podle připomínky ministra financí (bod 7.2.4.).Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správyč.j. 398/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 331                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 331  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Materiální zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismuč.j. 411/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 332                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 332  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.9.
Návrh smlouvy uzavírané na základě veřejné zakázky na služby „Činnost odborného experta při veřejnosprávních kontrolách u organizací, u nichž je MZe zřizovatelem nebo zakladatelem“č.j. 397/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 333                         


s tím, že ministr financí předloží vládě do 16. května 2012 návrh na změnu usnesení ze 7. března 2012 č. 146 podle zadání vlády.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.10.
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 za rok 2011č.j. 399/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 334                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.11.
Mimořádná národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnostič.j. 373/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala


                       usnesení č. 335                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.12.
Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 100. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2011č.j. 410/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 336                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 336  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.13.
Návrh na sjednání Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhéč.j. 403/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 337                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.14.
Návrh na obeslání 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května – 15. června 2012)č.j. 409/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 338                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 338  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.15.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny Zlatka Lagumdžiji v České republice ve dnech 14. – 16. května 2012č.j. 417/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 339                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.16.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Islandu v České republice ve dnech 16. – 18. května 2012č.j. 418/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 340                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.17.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Súdánské republiky Aliho Ahmeda Kartiho v ČR ve dnech 10. - 12. 4. 2012č.j. 416/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 341                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Návrh na obeslání 65. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 21. – 26. května 2012 v Ženevěč.j. 424/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 342                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 342  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojůmč.j. 432/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 16. května 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.* * *


Pro informaci:


1.
Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 412/12


2.
Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2011 (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 414/12


3.
Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2011 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 404/12


4.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2012 (předložil ministr dopravy)č.j. 401/12


5.
Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 415/12


6.
Informace o průběhu a dílčích výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské unie (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 406/12


7.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Aplikační SW pro AISC-2.etapa" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 408/12


8.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Technická podpora produktů ORACLE (Software Update Licence & Support)" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 420/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová