Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-08

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2208/12
V Praze dne 7. února 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 8. února 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1326/11Předkládá: ministr vnitra, ministr financí


3.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 568)č.j. 84/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh poslanců Lenky Kohoutové, Jaromíra Drábka, Martina Vacka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 569)č.j. 85/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Analýza zřízení registru přestupkůč.j. 83/12Předkládá: ministr spravedlnosti


6.
Vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technický herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)č.j. 66/12Předkládá: veřejný ochránce právPřizván: P. Varvařovský, veřejný ochránce práv


7.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2011č.j. 71/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Předložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská právač.j. 72/12Předkládá: ministr spravedlnosti


9.
Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti "Zabezpečení strategických přepravních kapacit" a ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v užším řízeníč.j. 74/12Předkládá: ministr obrany


C. K projednání bez rozpravy:

10.
Návrh na obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 20. - 22. února 2012)č.j. 82/12Předkládají: ministr životního prostředí a, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


11.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Turecké republice ve dnech 14. až 16. února 2012č.j. 80/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


12.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9. - 10. února 2012č.j. 75/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Nizozemském království dne 16. února 2012č.j. 77/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 19. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě ve dnech 28.-29. února 2012č.j. 78/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2011č.j. 81/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí2.
Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národůč.j. 76/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí3.
Informace o způsobu implementace instrumentů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v roce 2011č.j. 79/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí4.
Rozpočet účtu České televize pro využití výnosu z reklam na rok 2012č.j. 1325/11 - bod 5 Pro informaci schůze vlády 4.1.2012Předkládá: ministr vnitra5.
Informace o ministrem životního prostředí schválených prováděcích dokumentech ke smlouvám o spolupráci na hraničních vodách za rok 2011č.j. 73/12Předkládá: ministr životního prostředí6.
Vyhodnocení opatření přijatých Ministerstvem obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republikyč.j. 65/12Předkládá: ministr obrany7.
Informace o veřejné zakázce „Rozvoj Informačního systému Rejstříku trestů v roce 2011 až 2013“č.j. 70/12Předkládá: ministr spravedlnosti

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf