Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2063/94
V Praze dne 17. srpna 1994
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 17. srpna 1994 ve státním zámku Koloděje

(31. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh zákona o Rejstříku trestů

č.j. 481/94

----------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a přijala


u s n e s e n í č. 445.

2. Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

č.j. 482/94

-----------------------------------------------------------------

Návrh předložený ministrem spravedlnosti byl stažen z programu jednání.

3. Státní politika životního prostředí

- Zásady a cíle státní politiky životního prostředí

- Akční program životního prostředí 1994-1996

č.j. 609/94

-------------------------------------------------------

V l á d a detailně v diskusi posoudila materiál předložený ministrem životního prostředí a jeho dodatek a s tímto materiálem n e s o u h l a s i l a a u l o ž i l a ministru životního prostředí předložit do 31. srpna 1994 na poradu vybraných členů vlády návrh základních tezí státní politiky životního prostředí s využitím námětů a připomínek z diskuse vlády s tím, že na základě takto projednaných tezí předloží ministr životního prostředí vládě do 17. října 1994 materiál o státní politice životního prostředí.

4. Zásady státní politiky ve vodním hospodářství

č.j. 551/94

-------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila materiál předložený ministrem životního prostředí a místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a u l o ž i l a místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ve spolupráci s ministrem životního prostředí, místopředsedou vlády a ministrem zemědělství, ministrem dopravy a místopředsedou vlády a ministrem financí předložit vládě na jednání její schůze dne 24. srpna 1994 analýzu platného právního stavu, pokud se týká vlastnictví vodních toků a jejich koryt, spolu s analýzou důsledků variant vlastníků připadajících v úvahu a s výkladem praktických věcných otázek souvisejících s vodními toky jako s veřejným statkem (přístup k vodnímu toku, čištění koryta vodního toku apod.) a dále ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády a ministru zemědělství předložit návrh usnesení vlády přesně specifikující schvalované dílčí kroky v oblasti státní politiky ve vodním hospodářství.

5. Zásady ochrany půdy

č.j. 553/94

----------------------

V l á d a v z a l a materiál předložený ministrem životního prostředí n a v ě d o m í .

6. Zpráva o stavu životního prostředí České republiky v roce 1993

č.j. 550/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání zprávy a jejího dodatku předložené ministrem životního prostředí přijala


u s n e s e n í č. 446.

7. Návrh územního plán velkého územního celku Ostravské aglomerace

č.j. 576/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem hospodářství a přijala


u s n e s e n í č. 447.

8. Návrh dodatečného vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům zastavěným státem, u nichž nebylo provedeno majetkoprávní vypořádání

č.j. 581/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila návrh předložený ministrem hospodářství a u l o ž i l a ministru hospodářství předložit na poradu vybraných členů vlády návrh zásad zákona řešícího danou problematiku podle zadání vlády.

9. Problematika českých zoologických zahrad a návrh řešení

č.j. 663/94

-----------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a jeho dodatek a přijala


u s n e s e n í č. 448.

10. Návrh na sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

č.j. 665/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministry průmyslu a obchodu a zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 449.

11. Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

č.j. 672/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry průmyslu a obchodu a zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 450.

12. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 51)

č.j. 667/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci přijala


u s n e s e n í č. 451.

13. Žádosti o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

a) č.j. 657/94

b) č.j. 664/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiály předložené ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 452 a

u s n e s e n í č. 453


s tím, že u nabyvatelky majetku státu převáděného podle bodu A/1, části A přílohy č. 1/B usnesení vlády č. 453 bude doplněno její rodné číslo.

14. Návrh na obeslání Mezinárodní konference o populaci a rozvoji

č.j. 659/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministry práce a sociálních věcí a zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 454.

15. Návrh na účast prezidenta České republiky V. Havla na oslavách 50. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici dne 27. srpna 1994

č.j. 666/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 455.

16. Průběžná informace o výši početních stavů Policie České republiky k 30. červnu 1994

č.j. 613/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a informaci ministra vnitra n a v ě d o m í s tím, že ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr financí upřesní údaje uváděné v informaci.

17. Změna usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 441, o doporučení

k odvolání a k pověření funkcemi mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu ministra zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 456.

18. Účast delegace vlády České republiky na pohřbu generálního tajemníka NATO Manfreda Wörnera dne 19. srpna 1994 v Bruselu

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu ministra zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 457.

19. Ústní informace místopředsedy vlády a ministra financí o předběžných údajích při přípravě státního rozpočtu na rok 1995

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informaci místopředsedy vlády a ministra financí o souhrnu předběžných požadavků jednotlivých členů vlády při přípravě rozpočtu na rok 1995.

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zasedání předsedů vlád a ministrů zahraničních věcí Středoevropské iniciativy (Terst, 15. a 16. 7. 1994) (předložili předseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č.j. 656/94

2. Informace o průběhu a výsledcích Diplomatické konference k mezinárodní konvenci o jaderné bezpečnosti (předložili ministr průmyslu a obchodu a předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost)

č.j. 661/94

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.