Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 420

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku z ustanovení odst. 1 § 45 tohoto zákona na uzavírání smluv o převodu vlastnictví majetku za podmínek uvedených v přílohách části A důvodové zprávy předloženého materiálu těmto státním podnikům

1. Podnik služeb Pozemní stavby Karlovy Vary, Karlovy Vary (příloha č. 1),

2. Pragoděv, Praha (příloha č. 2, 2A),

3. Karosa, Vysoké Mýto (příloha č. 3, 3A, 3B)

s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku podle tohoto usnesení budou převádějícími subjekty přednostně použity k úhradě pohledávek státního rozpočtu, případně na splacení vlastních úvěrů a na činnost spojenou s ukončením zbytkových státních podniků bez likvidace a s tím, že budou dodrženy následující platební podmínky

a) kupní cena bude zaplacena nejpozději do 90ti dnů od účinnosti kupní smlouvy,

b) kupující je povinen zaplatit prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy 10 % z prodejní ceny majetku,

c) v případě nedodržení lhůty pro zaplacení je kupující povinen zaplatit smluvní úrok nejméně 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Provede:

ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.