Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-04-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. dubna 1999 č. 378

o poskytování dočasného útočiště na území České republiky
do 31. prosince 1999 občanům Svazové republiky Jugoslávie
z provincie Kosovo


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s poskytováním dočasného útočiště na území České republiky do 31. prosince 1999 občanům Svazové republiky Jugoslávie z provincie Kosovo,

2. s tím, aby osobám v dočasném útočišti byla v humanitárních střediscích Ministerstva vnitra (zřízených podle § 50 odst. 1 písm. a/ zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) poskytována stejná péče jako žadatelům o přiznání postavení uprchlíka,

3. s tím, aby finanční prostředky k poskytování dočasného útočiště podle bodu I/1 tohoto usnesení byly čerpány z finančních prostředků uvolněných pro Ministerstvo vnitra podle usnesení vlády ze 14. dubna 1999 č. 352, k poskytnutí humanitární pomoci kosovským uprchlíkům;

II. u k l á d á ministru vnitra

1. zajistit realizaci úkolů uvedených v bodě I tohoto usnesení,

2. zajistit ve spolupráci s mezinárodními organizacemi přepravu osob uvedených v bodě I/1 tohoto usnesení z krizových oblastí na území České republiky,

3. informovat do 30. listopadu 1999 vládu o průběhu poskytování dočasného útočiště na území České republiky s případným návrhem na prodloužení jeho poskytování.


Provede:

ministr vnitra
1. místopředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.