Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-03

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2274/12
V Praze dne 1. října 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 3. října 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 663/12Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky


3.
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankouč.j. 950/12 - bod 6 schůze vlády 26.9.2012Předkládá: ministr financí


4.
Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)č.j. 86/12Předkládá: ministr vnitra


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 881/12Předkládá: ministr spravedlnosti


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 740/12Předkládá: ministr spravedlnosti


7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 733/12Předkládá: ministr dopravy


8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 638/12Předkládá: ministr zdravotnictví


9.
Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013č.j. 927/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


10.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní službyč.j. 925/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


11.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzděláváníč.j. 862/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


12.
Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopalivč.j. 863/12 - bod 8 schůze vlády 26.9.2012Předkládá: ministr životního prostředí


13.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státyč.j. 800/12 - bod 11 schůze vlády 15.8.2012Předkládá: guvernér České národní banky


14.
Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojůč.j. 970/12Předkládá: ministr životního prostředí


15.
Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“č.j. 974/12Předkládá: ministr zemědělství


16.
Návrh na změnu v monitoringu hospodaření obcíč.j. 978/12Předkládá: ministr financí


17.
Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012č.j. 960/12 - bod 12 schůze vlády 26.9.2012Předkládá: předseda vlády


18.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 25č.j. 962/12 - bod 13 schůze vlády 26.9.2012Předkládá: ministr dopravy


19.
Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012č.j. 946/12 - bod 14 schůze vlády 26.9.2012Předkládá: ministr vnitra


20.
Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvěč.j. 975/12 - bod 19 schůze vlády 26.9.2012Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Informace k projektu "Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV"č.j. 951/12 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 26.9.2012Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

22.
Závěrečné vyhodnocení cílů programu reprodukce majetku 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Hasičského záchranného sboru České republikyč.j. 982/12Předkládá: ministr vnitra


23.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srbskou republikou o rozvojové spoluprácič.j. 981/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Návrh na obeslání Mimořádného kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 29. – 31. října 2012)č.j. 986/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


25.
Návrh na obeslání jedenáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (8. – 19. října 2012, Hyderabad, Indie)č.j. 976/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice dne 10. října 2012č.j. 979/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Vyhodnocení programu výzkumu a vývoje Výzkumná centrač.j. 988/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy2.
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2011č.j. 977/12Předkládá: ministr financí3.
Analýza reálných materiálních a personálních potřeb jednotlivých soudůč.j. 983/12Předkládá: ministr spravedlnosti4.
Zpráva o plnění úkolů stanovených ve Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském krajič.j. 985/12Předkládá: ministr životního prostředí5.
Informace o průběhu a výsledcích 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května – 14. června 2012)č.j. 984/12Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí6.
Informace o účasti 1. náměstka ministra zahraničních věcí a státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiřího Schneidera, v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Paphosu v Kyperské republice ve dnech 7. a 8. září 2012č.j. 980/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf