Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1992 > 1992-12-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. prosince 1992 č. 691 + P

k programu restrukturalizace uhelného průmyslu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

v návaznosti na svá usnesení ze dne 22. července 1991 č. 267 o koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí hlubinných dolů v České republice pro léta 1991 a 1992 a řešení sociálně zdravotní problematiky důlních pracovníků a ze dne 19. února 1992 č. 112 k Energetické politice České republiky

I. s c h v a l u j e výchozí podmínky pro realizaci restrukturalizace uhelného průmyslu, a to

1. program restrukturalizace uhelného průmyslu ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu,

2. program útlumu dolů a lomů v letech 1993 až 1996 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

3. zásady účasti státního rozpočtu na realizaci tohoto programu, a to

a) účast na nákladech útlumu dolů a lomů,

b) počínaje rokem 1993 účast na krytí obligatorních sociálně zdravotních nákladů a deputátů důchodců vzniklých do 31. prosince 1992,

c) účast na úhradě důlních a ekologických škod vzniklých v minulosti hlubinným způsobem dobývání,

4. účast státního rozpočtu na realizaci programu restrukturalizace uhelného průmyslu v roce 1993 v objemu 2,8 mld Kčs s orientačním členěním dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,

5. úpravu cen černého a hnědého uhlí podle závěrů Finanční rady České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 14. října 1992, zrekapitulovaných v důvodové zprávě materiálu upravené dle závěrů jednání vlády s tím, že bude zvážena možnost deregulace cen tuhých paliv k 1. říjnu 1993,

6. pro období do přijetí nového zákona o využití nerostného bohatství (horní zákon) č. 44/1988 Sb., v platném znění, zásady jeho dílčí novely podle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

7. řešení úvěru na předstihovou skrývku pro státní podnik Doly Bílina na vrub prostředků získaných z dodatečné sazby úhrady za vydobyté nerosty u lomového dobývání ve výši 3,5 % pro rok 1993 podle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí vypořádat dle harmonogramu útlumu u státních podniků, u utlumovaných dolů neodepsané základní prostředky, které nelze využít na vrub jejich základního jmění bez vlivu na náklady,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s ministrem financí České a Slovenské Federativní Republiky do 31. prosince 1992 oddlužit návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu federace v roce 1990 ve smyslu usnesení vlády České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 23. ledna 1992 č. 50 o problematice návratných finančních výpomocí poskytnutých hlubinným podnikům uhelného a uranového průmyslu v roce 1990 ze státního rozpočtu federace dle přílohy č. 3 důvodové zprávy tohoto materiálu,

3. ministru průmyslu a obchodu předkládat vládě vždy do 30. září běžného roku požadavek na příspěvek ze státního rozpočtu pro následující rok na restrukturalizaci uhelného průmyslu podle bodu I/3 tohoto usnesení,

4. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí zabezpečit kontrolu čerpání finančních prostředků uvolněných ze státního rozpočtu dle bodu I/4 tohoto usnesení, a to včetně jejího finančního krytí v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu,

5. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem hospodářství a s ministrem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky zpracovat do 1. ledna 1993 systém regulace dovozu a vývozu ve smyslu důvodové zprávy tohoto materiálu,

6. ministru hospodářství ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu předložit do 15. prosince 1992 návrh novely zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a souvisejících předpisů odpovídající přijatému programu restrukturalizace uhelného průmyslu,

7. ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předsedovi prezídia Fondu národního majetku České republiky a ministru průmyslu a obchodu připravit ke schválení privatizační projekty tak, aby k 1. lednu 1993 založil Fond národního majetku České republiky akciovou společnost Českomoravské doly a nejpozději k 1. únoru 1993 akciové společnosti Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná společnost a zbývající akciové společnosti v termínech obecně přijatých pro druhou vlnu privatizace;

III. z m o c ň u j e

1. ministra průmyslu a obchodu

a) upřesňovat v rámci vládou schváleného nepřekročitelného objemu dotace dle bodu I/4 tohoto usnesení čerpání prostředků orientačně členěných v příloze č. 2 tohoto usnesení na jednotlivé tituly a organizace,

b) schvalovat konkretizaci útlumových programů jednotlivých těžebních lokalit podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. ministra životního prostředí ve spolupráci s předsedou Českého báňského úřadu ke kontrole určení výše a využití náhrad ekologických nákladů ekologických staveb a rekultivace půdy dle přílohy 1a - 1f důvodové zprávy tohoto materiálu;

IV. b e r e n a v ě d o m í , že

1. vyrovnávání rozdílu mezi regulovanou cenou a cenou tržní pro černé uhlí a lignit bude posuzováno na základě skutečného objemu dodávek, skutečně dosahovaných cen a podle důchodové situace jednotlivých uhelných společností,

2. stát bude dlouhodobě uvažovat o vytvoření státní rezervy černého energetického a koksovatelného uhlí.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí,

ministři průmyslu a obchodu,

hospodářství, pro správu národního majetku a jeho privatizaci

předseda prezídia Fondu národního majetku ČR,

předseda Českého báňského úřadu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha č. 1 k usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 1992 č. 691

Očekávaný útlum dolů a lomů v ČR v letech 1993-96

Podnik (důl případně důlní pracoviště) Zahájení likvidace Ukončení likvidace (předpoklad)

OKD, a.s. Ostrava

VOJ: Důl J. Šverma probíhá od 1.1.1992 31.12.1993

Důl Ostrava probíhá od 1.7.1992 31. 7.1995

Důl Heřmanice 1.7.1993 31. 7.1996

Důl Odra 1.7.1994 31.12.1996

Důl Kladno, s.p.

Libušín (důlní pole Kačice, 1.1.1993 31.12.1993

Kamenné Žehrovice)

Důl Tuchlovice, s.p.

Tuchlovice (důlní pole 102. směrné, 1.1.1993 31.12.1993

XI. překopu)

RUD, s.p. Zbýšov u Brna probíhá od 1.1.1992 31.12.1993

VUD, s.p. Trutnov Důl Jan Šverma 1.1.1993 31.12.1994

JLD, s.p. Hodonín Důl Dukla 1.1.1993 31.12.1994

ČLUZ, s.p. Nové Strašecí (důl Rako) probíhá od 1.11.1991 31.12.1993

VKD, s.p. Kladno Důl Slaný 1.1.1993 31.12.1994

HD Březová, s.p. Březová, Důl Marie probíhá od 1.7.1992 31.12.1995

Doly Hlubina, s.p. Litvínov

Důl Jan Žižka probíhá od 1.7.1992 31.12.1994

PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Lom Chabařovice 1.1.1994


Příloha č. 2 k usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 1992 č. 691

Úhrada potřeb uhelného hornictví ze státního rozpočtu v r. 1993

(v mil. Kčs)

utlumované činné rezervy celkový

doly doly součet

Ostravsko-karvinské doly, a.s. 1 236 634 1 870

Důl ČSM, s.p. 61 61

Důl Kladno, s.p. 59 17 76

Důl Tuchovice, s.p. 32 5 37

Západočeské uhelné doly, s.p. 10 10

Východočeské uhelné doly, s.p. 127 8 135

Jihomoravské lignitové doly, s.p. 167 12 179

Rosické uhelné doly, s.p. 45 45

České lupkové a uhelné závody, s.p. 19 19

Důl Slaný (VKD, s.p.) 61 61

Hnědouhelné doly Březová, s.p. 55 4 59

Palivový kombinát Vřesová, s.p. 2 2

Doly a úpravny Komořany, s.p. 9 9

Doly Nástup Tušimice, s.p. 2 2

Doly Ležáky Most, s.p. 3 3

Doly Hlubina Litvínov, s.p. 65 27 92

Doly Bílina, s.p. 6 6

Palivový kombinát Ústí, s.p. 2 2

REZERVA 132 132

CELKEM 1 866 802 132 2 800


Příloha č. 3 k usnesení vlády ČR ze dne 9. prosince 1992 č. 691

Zásady novely zákona č. 44/1988Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, a navazující opatření

1. Rozšíření povinnosti uhelné společnosti vytvářet rezervu finančních zdrojů na vrub nákladů i pro rekultivační činnost a důlní škody.

2. Tvorba rezerv určených sazbou na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy podle očekávaných nákladů na škody, sanace a rekultivace vyvolané těžbou.

3. Před vydáním rozhodnutí o výši sazeb finančních rezerv a jejich uvolňování bude vyžádáno stanovisko příslušné obce.

4. Změna rozpočtového určení 50 % výnosu z úhrady za vydobyté nerosty, který se odvádí do státního rozpočtu, výhradně k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním.

5. Stanovení základní sazby úhrad za vydobyté nerosty 0,5 %

pro povrchové dobývání.

6. Stanovení dodatečné sazby pro rok 1993 ve výši 3,5 % z tržeb pro povrchové dobývání, jejíž výnos bude užit zejména k řešení úvěru na předstihovou skrývku v s.p. Doly Bílina.