Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2312/06
V Praze dne 27.12.2006

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 3. ledna 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceB. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh operačního programu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007 - 2013č.j. 1954/06 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2006Předkládá: ministr pro místní rozvoj

 


3.

Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 106)č.j. 1862/06 - předběžně rozesláno dne: 06.12.2006Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

 


4.

Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii za období leden - září 2006č.j. 1931/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládají: ministryně zemědělství a ministr zdravotnictví

 


5.

Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postiženímč.j. 1952/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


6.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005č.j. 1942/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


7.

Zpráva o splnění úkolů vyplývajících z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007č.j. 1966/06 - materiál připojenPředkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


8.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/06 - Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictvíč.j. 1759/06 - bod 28 schůze vlády 12.12.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
K bodům 8 až 12 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 


9.

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 "Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu"č.j. 1873/06 - předběžně rozesláno dne: 08.12.2006Předkládá: ministr dopravy

 


10.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřadč.j. 1959/06 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2006Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


11.

Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.06/11 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury"č.j. 1833/06 - bod 27 schůze vldáy 12.12.2006Předkládá: ministr kultury

 


12.

Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 „Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“č.j. 1953/06 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2006Předkládá: ministr kultury

 


13.

Návrh na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Starokatolické církvi v ČR Ministerstvem kultury podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostechč.j. 1955/06 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2006Předkládá: ministr kultury

 


14.

Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghajič.j. 1912/06 - předběžně rozesláno dne: 15.12.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


15.

Změna usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění, a další majetkové změnyč.j. 1919/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr financí

 

C. K projednání bez rozpravy:


16.

Informace o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČRč.j. 1950/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládají: ministři dopravy, pro místní rozvoj a životního prostředí

 


17.

Konečná zpráva o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního vysíláníč.j. 1939/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


18.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Republice Slovinsko dne 4. ledna 2007č.j. 1961/06 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


19.

Bezúplatný převod některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků - 19. celekč.j. 1925/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr obrany

 


20.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání 4. ročníku přeborů Skupiny ČEZ v běhu na lyžích v okolí obce Kvilda ve dnech 20. – 21. 1. 2007č.j. 1926/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


21.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales a Národní přírodní rezervace Boubínský prales pro vstup a odběr vzorků rostlinného materiálu, a to za účelem výzkumuč.j. 1927/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


22.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro pana P. Hujera pro vstup do I. zóny ochrany přírody za účelem pořizování fotografií na území NP České Švýcarskoč.j. 1928/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


23.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro firmu VM Press, se sídlem Trutnov, Komenského 63, zastoupenou panem Milošem Šálkem a panem Jiřím Petrem, ke vstupu do I. zóny ochrany KRNAP za účelem pořizování fotografiíč.j. 1932/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


24.

Povolení výjimky podle § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro Lesy ČR, s.p., Lesní správu Frýdlant, se sídlem ve Frýdlantu v Čechách, Žitavská 3276, k používání chemického přípravku rodenticidu Storm WBB za účelem hubení hlodavců v lesních kulturáchč.j. 1935/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


25.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro podnikatele pana Marka Sekyru, bytem Špičák 107, 340 04 Železná Ruda, k pořádání nepravidelných paintballových akcí na území NP Šumava v k. ú. Pancířč.j. 1936/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 
D. Různé
* * *

Pro informaci:


1.

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2005č.j. 1941/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


2.

Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47č.j. 1940/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr dopravy

 


3.

Informace o provedených opatřeních ze Zprávy o výsledcích vrchního státního dozoru v lesích a návrzích opatřeníč.j. 1929/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


4.

Zpráva o postupu prací na reformě veřejné správy k 31.prosinci 2006č.j. 1965/06 - materiál připojenPředkládá: ministr vnitra a informatiky

 


5.

Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajůč.j. 1964/06 - materiál připojenPředkládá: ministr vnitra a informatiky

 


6.

Záznam ze zasedání mimořádné Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republikyč.j. 1911/06 - předběžně rozesláno dne: 15.12.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


7.

Informace pro členy vlády ČR o aktuálním vývoji ve sporu William Nagel vs. Česká republikač.j. 1922/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr financí

 


8.

Informace o průběhu a výsledcích zasedání Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na úrovni hlav států a vlád v Rize ve dnech 28. - 29. listopadu 2006č.j. 1945/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


9.

Informace o průběhu a výsledcích 14. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)č.j. 1958/06 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


10.

Informace o průběhu a výsledcích Osmnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvuč.j. 1930/06 - předběžně rozesláno dne: 19.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


11.

Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezerč.j. 1960/06 - materiál připojenPředkládá: ministr životního prostředí

 


12.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 28. listopadu 2006 v Bruseluč.j. 1956/06 - předběžně rozesláno dne: 27.12.2006Předkládá: ministr financí

 


13.

Zpráva ze zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 30. listopadu 2006č.j. 1948/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr zdravotnictví

 


14.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 11. – 12. prosince 2006 v Bruseluč.j. 1962/06 - materiál připojenPředkládá: ministr zahraničních věcí

 


15.

Informace o uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Řecku ve dnech 22.-23. listopadu 2006č.j. 1946/06 - předběžně rozesláno dne: 22.12.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 


Přílohy: 6

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf