Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 415 + P

o vydání Slibu odškodnění pro zahraniční dodavatele komponent a služeb pro jaderná zařízení v České republice

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

s poskytnutím Slibu odškodnění zainteresovaným zahraničním dodavatelům komponent a služeb pro jaderná zařízení provozovaná českými právnickými osobami ve formě uvedené v příloze tohoto usnesení, který pozbyde platnost po nabytí účinnosti tuzemské zákonné úpravy odpovědnosti za jaderné škody;

II. z m o c ň u j e

ministra průmyslu a obchodu k podpisu Slibu odškodnění;

III. u k l á d á

ministru průmyslu a obchodu informovat vládu k 31. prosinci 1995 o poskytnutých Slibech odškodnění.

Provede:

ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 415

Vláda České republiky zastoupena Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc. ministrem průmyslu a obchodu České republiky vydává v souladu s usnesením vlády z 12. července 1995 č. 415

SLIB ODŠKODNĚNÍ

pro: (adresa dodavatelské firmy)

Vláda České republiky si je vědoma skutečnosti, že společnost (název českého provozovatele) uzavřela smlouvu, podle které (název zahraničního dodavatele) dodává (název nařízení nebo služby) pro (název zařízení českého provozovatele). Proto na základě ustanovení § 8 odstavce b) zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, (v roce 1996 bude uveden odkaz na příslušnou pasáž zákona o státním rozpočtu na rok 1996), a dalších příslušných českých právních předpisů prohlašuje, že (název zahraničního dodavatele) uhradí prostřednictvím (název českého provozovatele) veškeré přiznané nároky pro poskytnutí náhrady prokázaných jaderných škod vzniklých třetím osobám v důsledku jaderné nehody v (název zařízení českého provozovatele) nebo v průběhu přepravy, v souvislosti s dodávkou (název zahraničního dodavatele). Maximální úhrnná výše odškodnění nepřekročí částku 6 miliard korun českých pro rok 1995, v dalších letech pak částku stanovenou zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.

Použité pojmy "jaderná škoda" a "jaderná událost" mají stejný význam jako ve Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, zveřejněné sdělením Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 133/1994 Sb. (dále jen "Vídeňská úmluva), článek I, bod 1, odstavec k) pododstavec (i) a odstavec l).

Tento slib se vztahuje na jaderné události, k nimž dojde od data jeho doručení příjemci do data vstupu v platnost předpisů, jimiž budou převzaty zásady Vídeňské úmluvy do českého právního řádu.

V Praze dne (podpis ministra)