Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 245

o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u k l á d á pro stanovení závazného postupu orgánů státní správy při realizaci zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

1. členům vlády, vedoucím ústředních orgánů státní správy a přednostům okresních úřadů, jejichž resortům přísluší právo hospodaření k pozemkům v majetku státu, které jsou předmětem úpravy podle § 21 zákona č. 72/1994 Sb.,

a) uzavřít dohodu o zániku práva trvalého užívání k těmto pozemkům se současným trvalým uživatelem ke dni uzavření první smlouvy o převodu vlastnictví jednotky v domě; současně se zánikem práva trvalého užívání uzavřít s bytovým družstvem smlouvu o výpůjčce na pozemky příslušné k jednotkám, které nebudou předmětem převodu vlastnictví, a to pouze po dobu vlastnictví bytového domu, resp. bytů v domě,

b) uzavřít s vlastníkem jednotky smlouvu o úplatném převodu vlastnictví k pozemku příslušnému k jednotce podle § 21 zákona č. 72/1994 Sb. a to za cenu stanovenou podle bodu 2 tohoto usnesení, případně uzavřít s vlastníkem bytu smlouvu o výpůjčce, s vlastníkem nebytového prostoru smlouvu nájemní,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru hospodářství ve spolupráci s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního vypracovat metodický pokyn pro orgány státní správy, k realizaci bodu 1 tohoto usnesení, jehož součástí bude vymezení pojmu "věcně příslušné pozemky"; cena pozemku bude stanovena podle vyhlášky ministerstva financí č. 178/1994 Sb., podle § 23, odst. 1 - 4 nebo podle odst. 5 (užití cenové mapy), podle toho, která cena bude nižší.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ústředních orgánů státní správy, přednostové okresních úřadů, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.