Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2071/95
V Praze dne 20. září 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 20. září 1995 v Praze

(36. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1996

č.j. 776/95

------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a

a) přijala


u s n e s e n í č. 530,

b) v z a l a n a v ě d o m í , že prvé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 bude probíhat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 18. října 1995 od 14.00 hod. na její mimořádné schůzi a dále to, že účast členů vlády na této schůzi je nezbytná,

c) k o n s t a t o v a l a , že

ca) projednání finančních prostředků ve státním rozpočtu České republiky na rok 1996 na učňovské školství není konečné a vláda tuto problematiku znovu projedná před zahájením školního roku 1996/1997,

cb) finanční prostředky Všeobecné pokladní správy pro protidrogovou politiku státu budou uvolňovány na základě předložení konkrétních projektů meziresortní Protidrogovou komisí a jejich schválení vládou.

2. Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví

č.j. 618/95

------------------------------------------

Projednání návrhu předloženého ministrem zdravotnictví bylo odloženo.

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

č.j. 632/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a za účasti předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 531

s tím, že okamžik nabytí vlastnického práva k nemovitosti bude řešen způsobem obsaženým v bodě 2 návrhu, a to ve variantě I § 2a, avšak formou návrhu novely občanského zákoníku, a dále s tím, že budou posouzeny písemně předané připomínky ministra školství,mládeže a tělovýchovy.

4. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

č.j. 633/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a za účasti předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 532

s tím, že bude do předloženého návrhu rovněž doplněn návrh na změnu § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle závěru z jednání vlády.

5. Návrh zákona o krmivech

č.j. 537/95

--------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zemědělství přijala


u s n e s e n í č. 533

s tím, že text návrhu zákona bude terminologicky zpřesněn podle připomínky místopředsedy vlády a ministra financí a bude zpřesněno znění § 17 odst. 4 písm. b) návrhu.

6. Návrh statutu Úřadu pro zahraniční styky a informace

č.j. 0014/95

-------------------------------------------------------

Návrh předložený ministrem vnitra vláda projedná na jednání své schůze dne 27. září 1995.

7. Výstavba státního informačního systému České republiky s využitím komunikační sítě resortu Ministerstva financí České republiky ostatními resorty

č.j. 758/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem hospodářství, místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 534.

8. Pravidla a metodika rozdělování návratné finanční výpomoci a způsob provedení výběru těch lůžkových zdravotnických zařízení, která budou čerpat úvěr

č.j. 779/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila materiál předložený ministrem zdravotnictví a u l o ž i l a ministru zdravotnictví ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí předložit vládě k projednání do 4. října 1995 návrh kritérií, na základě kterých bude rozdělována návratná finanční výpomoc a prováděn výběr lůžkových zdravotnických zařízení, která budou čerpat úvěr.

9. Prováděcí pravidla pro státní podporu

č.j. 761/95

----------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem financí

a) přijala


u s n e s e n í č. 535,

b) v z a l a n a v ě d o m í , že místopředseda vlády a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu budou informovat vládu na jednání její schůze dne 27. září 1995 o souvislostech prováděcích pravidel s ujednáními uzavřenými na základě Uruguayského kola mnohostranných obchodních ujednání.

10. Návrh na vyslání delegace ČR na výroční zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky (IMF/WB)

č.j. 767/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala


u s n e s e n í č. 536.

11. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 104)

č.j. 763/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci přijala


u s n e s e n í č. 537.

12. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 765/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 538.

13. Potvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv uzavřených mezi Československem a Maďarskem a revize smluvního systému mezi Českou republikou a Maďarskou republikou

č.j. 774/95

----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 539

s tím, že po dohodě s druhou smluvní stranou nebude Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku Haldex Ostrava - Budapešť 16. listopadu 1981, uváděna v příloze I protokolu, neboť její platnost končí 1. ledna 1996.

14. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o volném provádění některých druhů plateb a převodů a o limitu dovozu a vývozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu

č.j. 778/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí, guvernérem České národní banky a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 540

s tím, že místopředseda vlády a ministr financí a ministr zahraničních věcí zváží potřebu podpisu smlouvy podle aktuálního stavu legislativy v České republice a ve Slovenské republice k 1. říjnu 1995.

15. Změna usnesení vlády z 24. května 1995 č. 301, k pracovní situaci v České správě sociálního zabezpečení

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra financí a ministra práce a sociálních věcí

a) s o u h l a s i l a se zrušením úkolu uloženého v bodě II/3 usnesení vlády z 24. května 1995 č. 301, k pracovní situaci v České správě sociálního zabezpečení (zpracovat a vládě do 31. srpna 1995 předložit návrh koncepce sloučení výběru příspěvků sociálního zabezpečení a daní jediným druhem subjektu, které by umožnilo radikální snížení počtu pracovníků zabývajících se těmito výběry s tím, že bude v tomto návrhu počítáno s uvedeným způsobem výběru od 1. ledna 1997),

b) u l o ž i l a místopředsedovi vlády a ministru financí a ministrům zdravotnictví a práce a sociálních věcí zpracovat a do 20. října 1995 předložit na poradu vybraných členů vlády koncepční materiál zabývající se vzájemným vztahem výběru daní a plateb sociálního, důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění.

16. Ústní informace místopředsedy vlády a ministra financí a ministra průmyslu a obchodu o postupu při zpracovávání koncepce návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb.

----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra financí v z a l a n a v ě d o m í , že místopředseda vlády a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu předloží na jednání schůze vlády dne 27. září 1995 společný materiál s návrhem řešení pojetí návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících a o změně některých dalších zákonů, a mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (část b/ bodu 2 záznamu z jednání schůze vlády z 6. září 1995).

17. Postup k využití rozpočtových prostředků ministerstva kultury v navýšeném objemu 100 mil. Kč z přebytku státního rozpočtu v roce 1995 v Programu záchrany architektonického dědictví

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra financí u l o ž i l a ministru kultury ověřit údaje obsažené v materiálu předloženém vládě na jednání její schůze dne 13. září 1995, a to s důrazem na uváděného vlastníka památek (č.j. ministerstva kultury 10330/95, bod 22 záznamu z jednání této schůze vlády).

18. Příprava výjezdního zasedání vlády v Lednici na Moravě dne 3. a 4. října 1995

-----------------------------------------------------------------

V l á d a s o u h l a s i l a s uskutečněním výjezdního zasedání vlády (s předchozí poradou vybraných členů vlády) dne 3. a 4. října 1995 v Lednici na Moravě.

* * *

Pro informaci:

1. Financování dodávek dvou elektrárenských bloků 500 MW do Číny pro rozšíření elektrárny Shen Tou (předložili ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr financí)

č.j. 762/95

2. Informace o jednání ministra obrany ČR s ministrem národní obrany Polské republiky a dalšími politickými představiteli v průběhu jeho návštěvy v Polsku ve dnech 27. - 29. června 1995 (předložil ministr obrany)

č.j. 759/95

3. Informace o průběhu a výsledcích pracovního setkání předsedy vlády ČR V. Klause s předsedou vlády PR J. Oleksym v Šilhéřovicích dne 17. srpna 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 769/95

4. Informace o návštěvě ministra dopravy České republiky PhDr. Jana Stráského v Polské republice dne 24. srpna 1995 (předložil ministr dopravy)

č.j. 766/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.