Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 145

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy předloženého materiálu a za podmínek tam stanovených státním podnikům

1. Strojní a traktorová stanice, Prachatice (příloha číslo 1),

2. Státní plemenářský podnik Praha, Praha 6 - Lysolaje (příloha číslo 2),

3. Zemědělské zásobování a nákup v Břeclavi, Břeclav (příloha číslo 3),

4. Zemědělské zásobování a nákup v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec (příloha č. 4)

s tím, že nemovitosti ve vlastnictví státu budou oceněny podle vyhlášky ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, že získané finanční prostředky budou převádějícími subjekty přednostně použity k vyrovnání restitučních nároků oprávněných osob, k úhradě pohledávek státního rozpočtu, případně státních fondů, a následně pak k řešení ostatního vlastního dluhového zatížení a s tím, že budou dodrženy následující platební podmínky

a) kupní cena bude zaplacena nejpozději do 90ti dnů od účinnosti kupní smlouvy,

b) kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy 10 % kupní ceny majetku a veřejná dražba a veřejná soutěž budou organizovány podle zásad uvedených v přílohách č. 1 a 3 důvodové zprávy předloženého materiálu.

Provede:

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.