Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 410

k návrhu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu vypracovat ve spolupráci s ministrem zemědělství a s předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví konečné znění vládního návrhu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že se tento vládní návrh zákona týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministra průmyslu a obchodu, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky,

3. předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví, aby odůvodnil vládní návrh zákona ve výborech Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
ministři průmyslu a obchodu,
zemědělství,
předseda Úřadu průmyslového
vlastnictví