Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 382 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 191)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e

1. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 52/l části A přílohy usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 437, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 50), ve znění bodu II/5 usnesení vlády z 8. října 1997 č. 633 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 157) (privatizační projekt Statek Bochov - PP 40215, l/ Středisko skladů a dílen) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 3/c části A přílohy tohoto usnesení, 2. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 1 části A přílohy usnesení vlády z 31. května 1995 č. 325, o rozhodnutí o privatizaci výstupní jednotky farma Olšová Vrata a Kolová Statku Bochov podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, ve znění bodu II/7 usnesení vlády z 8. října 1997 č. 633, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (privatizační projekt Statek Bochov, Bochov - PP 40215, Farma Kolová a Olšová vrata) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 3/a části A přílohy tohoto usnesení,

3. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 13 části A přílohy usnesení vlády ze 17. listopadu 1993 č. 645, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 13), (privatizační projekt AGROPROJEKT OLOMOUC, Olomouc - PP 15096 pozemky v ul. K. Světlé 2, Olomouc),

4. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, bod č. 24/e části A přílohy usnesení vlády z 1. června 1994 č. 302, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 41), (privatizační projekt STÁTNÍ STATEK VLASATICE, Vlasatice - PP 40226, e/ Rodinný domek, Vlasatice 1a);

II. m ě n í podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, v části podmínek privatizace bod č. 2 části C přílohy usnesení vlády z 18. června 1997 č. 370, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 152), (privatizační projekt Léčiva a.s., Praha - PP 1508), a to tak, že se vypouští dále uvedený text týkající se zadefinování akcie se zvláštními právy:

„Před podepsáním kupní smlouvy bude valnou hromadou a.s. upraven článek 7, odst. 1 stanov společnosti, který se týká zadefinování akcie se zvláštními právy, do tohoto znění:

Základní jmění společnosti, uvedené v čl. 6, odst. 1, je rozděleno na 1 510 651 kusů akcií na majitele po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů, dále na 46 721 ks zaměstnaneckých akcií na jméno po 1 000 Kč jmenovité hodnoty a 1 akcii se zvláštními právy znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě. Akcie se zvláštními právy, která má dobu platnosti 10 let, zůstává ve vlastnictví FNM ČR a nelze ji převádět do vlastnictví jiných subjektů.

Souhlasu majitele akcie se zvláštními právy je třeba k platnému usnesení valné hromady o:
· zrušení společnosti,
· zásadní změně v předmětu podnikání a sortimentu výroby,
· zásadní změně v majetkové struktuře společnosti přesahující 30 % základního jmění společnosti,
· snížení základního jmění o více než 10 %,
· změně stanov týkající se ustanovení o akcii se zvláštními právy.
Bez souhlasu majitele akcie se zvláštními právy je hlasování valné hromady ve výše uvedeném rozsahu neplatné. Valná hromada může hlasovat o otázkách dotýkajících se práv a existence akcie se zvláštními právy pouze za účasti oprávněného zástupce majitele této akcie“.“;

III. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v části A , C a D přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á ministru financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.


Provedou:

ministři (zakladatelé),
ministr financí
A.
S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků
předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni
prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje
o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než
účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bez-
platně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází
---------------------------------------------------------------

1. Lékárenská služba Hodonín - PP 29223 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
40 tis. Kč
Nabyvatel: Mgr. Jaroslav Chromeček,
Polní 1448, Strážnice,
r.č.: 530624/244
Podmínky privatizace: 0.

2. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80764

a) Pozemky p.č.: st.400, st.401, 331/40, k.ú.Středokluky, okres Praha - západ
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
16 tis. Kč
Nabyvatel: Jiří Vokel,
Středokluky čp.213,
r.č.: 411216/081
Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
11 tis. Kč

Nabyvatel: Jiřina Dlouhá,
Nižbor 295,
r.č.: 585727/0771
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
3. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80777 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
6 118 tis. Kč
Nabyvatel: Jiří Škarda,
Olšová Vrata 32, Karlovy Vary,
r.č.: 590908/0529
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
98 tis. Kč
Nabyvatel: Obec Kolová,
Kolová,
IČO: 25467300
Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
1 453 tis. Kč
Nabyvatel: Vladimír Fujerík,
Nádražní 310, Bochov,
r.č.: 520501/291
Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
10 tis. Kč
Nabyvatel: Andrej Jarima,
Počerny 97, Karlovy Vary,
r.č.: 401015/115
Podmínky privatizace:
Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

4. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80799

a) Rodinný dům Javorná čp. 1, včetně pozemků, okres Karlovy Vary
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
45 tis. Kč
Nabyvatel: Martina Kyriánová,
Javorná 1, Bochov,
r.č.: 665330/1325
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
70 tis. Kč
Nabyvatelé: Jarmila Tannhäuserová,
Javorná 4, Bochov,
r.č.: 645416/1670

Jozef Tannhäuser,
Javorná 4, Bochov,
r.č.: 761019/9300
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
56 tis. Kč
Nabyvatel: Zdeněk Szmitek,
Javorná 43, Bochov,
r.č.: 740210/1927
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
5. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80828 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
59 tis. Kč
Nabyvatelé: Ladislav Arnet,
Horní 2, Dalovice,
r.č.: 640809/1371

Milan Koperdák,
Horní 2, Dalovice,
r.č.: 641017/2010
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. c) Každý z uvedených nabyvatelů kupuje :
6. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80887 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
295 tis. Kč
Nabyvatelé: Václav Novák,
Přes čp. 11, Hostouň u Horšovského Týna,
r.č.: 460509/123 4

Marta Nováková,
Přes čp. 11, Hostouň u Horšovského Týna,
r.č.: 485128/237
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
7. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80888 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
28 tis. Kč
Nabyvatel: Josef Beneš,
Újezd Svatého Kříže čp. 64, Bělá nad Radbuzou,
r.č.: 440212/076
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
8. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80903 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
53 tis. Kč
Nabyvatel: Jaroslava Chudíčková,
Vranov nad Dyjí čp. 412,
r.č.: 575319/0784
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
53 tis. Kč
Nabyvatel: Jaromír Prycl,
Vranov nad Dyjí čp. 237,
r.č.: 480505/245
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
82 tis. Kč
Nabyvatel: Anna Popová,
Lančov čp. 11,
r.č.: 360615/063
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
223 tis. Kč
Nabyvatelé: Ivan Pospíšil,
Lančov čp. 36,
r.č.: 620619/1662

Karolína Pospíšilová,
Lančov čp. 36,
r.č.: 295407/473
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. d) Každý z uvedených nabyvatelů kupuje:
9. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80906 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
787 tis. Kč
Nabyvatel: A G R O Měšetice s.r.o.,
Měšetice 24, Sedlec-Prčice,
IČO: 46357866
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
10. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 80943 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
210 tis. Kč
Nabyvatel: Petr Růžička,
Tuřany čp. 8, Kynšperk nad Ohří,
r.č.: 680630/1766
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
11. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 82268
Zemědělské hospodářské budovy, včetně pozemků, v k.ú. Stará Červená Voda, okres Jeseník
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
1 827 tis. Kč
Nabyvatel: AGRO A.R.W., s.r.o.,
Stará Červená Voda čp. 14,
IČO: 47666145
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
12. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 82305 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
183 tis. Kč
Nabyvatelé: Ladislav Dvořák,
Mirošovice 17, Hrobčice,
r.č.: 540209/2003

Rozalia Dvořáková,
Mirošovice čp. 17, Hrobčice,
r.č.: 525224/402
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
13. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 82334 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
233 tis. Kč
Nabyvatel: Josef Šimušák,
Tichá čp. 15, Dolní Dvořiště,
r.č.: 570804/6124
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.
14. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 82339 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
261 tis. Kč
Nabyvatelé: Vojtěch Fišnar,
28.října čp. 85, Klimkovice,
r.č.: 491129/190

František Prasek,
28. října čp. 85, Klimkovice,
r.č.: 290404/477

Marie Košařová,
28.října čp. 85, Klimkovice,
r.č.: 316025/417

František Mazur,
28.října čp. 85, Klimkovice,
r.č.: 280725/417
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR. d) Každý z nabyvatelů kupuje :
15. Pozemkový fond ČR, Praha 1 - PP 82359
Obytný dům Křovice čp. 52, bez pozemku, k.ú. Skůry, okres Kladno
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
220 tis. Kč
Nabyvatel: Jiří Prokopec,
Křovice čp. 52, Hobšovice,
r.č.: 510128/365
Podmínky privatizace:
a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.


C.
S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje akcií
navrhovaných akciových společností předem určeným nabyvatelům
---------------------------------------------------------------

1. Léčiva Praha, s.p. - PP 1508
Léčiva, a.s.
Hodnota základního jmění:1 557 373 tis. Kč
Přímý prodej 1 ks akcie (původně zlatá akcie)
Nominální hodnota 1 akcie: 1 000 Kč
Kupní cena 1 akcie: 2 100 Kč
Nabyvatel: Léčiva CZ, a.s.,
Říčanská 7, Praha 10,
IČO: 61860689
Podmínky privatizace: 0.D.
S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci, jejichž schválení si vláda vyhradila
podle paragrafu 10 odst. 1 zákona č. 92 / 1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
---------------------------------------------------------------

1. Poliklinika Tachov - PP 28961 Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
21 940 tis. Kč
Nabyvatel: Město Tachov,
Rokycanova 1, Tachov,
IČO: 00260231
Forma privatizace: bezúplatný převod
Podmínky privatizace:
2. Sdružené zdravotnické zařízení Prostějov - PP 29346
ZS Vrahovice, M. Pujmanové 2 (movitý a nemovitý majetek)
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
4 690 tis. Kč
Forma privatizace: veřejná soutěž
Okruh účastníků: bez omezení
Orientační cena: aktuální účetní hodnota
Podmínky privatizace:
3. Nemocnice Český Krumlov - PP 30326
Poliklinika Kaplice (movitý a nemovitý majetek)
Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:
12 487 tis. Kč
Nabyvatel: Město Kaplice,
Náměstí 70, Kaplice,
IČO: 00245941
Forma privatizace: bezúplatný převod
Podmínky privatizace: