Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 373

o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky
na stavební výrobky označované CE


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na ty stavební výrobky, které mají být uváděny na trh s označením CE, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu