Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-26

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2248/12
V Praze dne 22. června 2012

DODATEK Č.2 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v úterý 26. června 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

28.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 645/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


29.
Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluceč.j. 290/12 - bod 8 schůze vlády 30.5.2012Předkládají: ministři práce a sociálních věcí a spravedlnosti


C. K projednání bez rozpravy:

30.
Návrh na obeslání konference OSN o Smlouvě o obchodu se zbraněmi delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupuč.j. 648/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc