Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 508 + P

o průběhu a výsledcích 82. zasedání Mezinárodní konference práce, která se konala v Ženevě ve dnech 6. až 23. června 1995 a o zásadách pro rozpracování výsledků 82. zasedání Mezinárodní konference práce a pro další postup v Mezinárodní organizaci
práce


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s postupem delegace České republiky na 82. zasedání Mezinárodní konference práce,

2. se zásadami pro rozpracování výsledků 82. zasedání Mezinárodní konference práce a pro další postup České republiky v Mezinárodní organizaci práce uvedenými v příloze tohoto usnesení.

Provedou:

ministři práce a sociálních věcí, zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 6. září 1995 č. 508

Z Á S A D Y

pro rozpracování výsledků 82. zasedání Mezinárodní konference práce a pro další postup České republiky v Mezinárodní organizaci práce

_____________________________________________________________

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a dalšími zúčastněnými orgány vypracuje návrh stanoviska k úmluvě a doporučení (o bezpečnosti a ochraně zdraví v dolech) a k Protokolu k úmluvě o inspekci práce (průmysl a obchod) č. 81, 1947, přijatým na 82. zasedání Mezinárodní konference práce. Návrh předloží do 31. března 1996 vládě a poté bude stanovisko vlády spolu s texty těchto instrumentů předloženo podle článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce Parlamentu České republiky.

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo zahraničních věcí dohodnou postup, který bude Česká republika v Mezinárodní organizaci práce prosazovat s cílem podpořit zejména opatření zaměřená na omezování administrativních a dalších neefektivních výdajů organizace, poskytování účinné technické pomoci, revizi a aktualizaci zastaralých mezinárodních pracovních norem, tvorbu nových standardů odpovídajících potřebám pružného pracovního trhu. Budou přitom přihlížet ke stanoviskům prosazovaným zejména skupinou průmyslově vyspělých zemí s tržní ekonomikou (IMEC).

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí bude obesílat zasedání správní rady Mezinárodního úřadu práce tak, aby účasti na jednáních bylo využito k prosazování výše uvedených opatření a dalších zájmů České republiky. S tímto cílem budou společně vytvářet podmínky pro znovuzvolení do této správní rady v roce 1996.