Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 250

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku z ustanovení § 45 odst. 1 tohoto zákona k převodu vlastnictví majetku státu za podmínek stanovených v přílohách číslo 1 až 4 důvodové zprávy předloženého materiálu

1. rozpočtové organizaci Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky Praha (SOUZ Oselce) (příloha č. 1 až 3),

2. státnímu podniku Budějovický Budvar, národní podnik České Budějovice (příloha č. 4)

s tím, že získané finanční prostředky budou použity výhradně k vyrovnání restitučních nároků, k uhrazení pohledávek státního rozpočtu a dále pak k řešení ostatního dluhového zatížení státního podniku a finanční prostředky získané prodejem nemovitého majetku rozpočtové organizace budou odvedeny do státního rozpočtu a budou dodrženy následující platební podmínky

1. kupní cena bude zaplacena nejpozději do 90ti dnů od účinnosti kupní smlouvy,

2. kupující je povinen zaplatit prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy 10 % kupní ceny majetku.

Provede:

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.