Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 144

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu podle návrhu obsaženého v příloze III předloženého materiálu (dále jen "Smlouva"),

2. s tím, že jí Smlouva nebude po podpisu znovu předložena;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil místopředsedu vlády a ministra financí k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace,

2. ratifikoval podepsanou Smlouvu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Smlouvu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

IV. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí provést na návrh místopředsedy vlády a ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost podle jejího článku 27,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí, aby

a) odůvodnil sjednání Smlouvy v orgánech Parlamentu České republiky,

b) po vstupu Smlouvy v platnost zajistil její provádění.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr financí, ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.