Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-19

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2269/12
Počet listů: 4
V Praze dne 19. září 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 19. září 2012

(36. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda a) vzala na vědomí ústní informace ministrů financí, průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví, viceguvernéra České národní banky M. Hampla a státního tajemníka pro evropské záležitosti V. Bellinga o aktuální evropské problematice, b) uložila ministrům zemědělství a zdravotnictví a státnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti V. Bellingovi zahájit podle zadání vlády neprodleně komunikaci s Evropskou komisí ve věci exportu lihovin z České republiky.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.2.
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 906/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 26. září 2012.3.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na léta 2014 a 2015č.j. 917/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem dopravy přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 26. září 2012.4.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013č.j. 919/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem pro místní rozvoj přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 26. září 2012.5.
Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonůč.j. 568/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem vnitra přerušila na jeden měsíc.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9 a proti nikdo.6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 805/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 679                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.č.j. 877/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 680                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 865/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 681                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.9.
Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 785)č.j. 939/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 682                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 682  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti 1.10.
Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 786)č.j. 940/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 683                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 683  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.11.
Obranná strategie České republikyč.j. 934/12Materiál předložený ministrem obrany byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 26. září 2012.12.
Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (1. až 5. října 2012, Hyderabad, Indická republika)č.j. 937/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 684                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 684  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.13.
Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády v Afghánské islámské republice ve dnech 31. srpna až 2. září 2012č.j. 944/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 685                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.14.
Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investicč.j. 955/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 686                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.15.
Ustavení meziresortní hodnotící komise k posouzení předběžných nabídek podaných v rámci dynamického nákupního systému k nadlimitní veřejné zakázce Poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy 2013 až 2017č.j. 953/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 687                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 687  

                                             příloha 2 k usnesení č. 687  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.16.
Návrh záměru stanovení nového vzoru a náležitostí kontrolní pásky určené k povinnému značení lihu u lihovin o obsahu etanolu od 20%č.j. 963/12Vláda projednala za účasti zástupkyně hlavního hygienika České republiky MUDr. V. Šedivé materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 688                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.17.
Informace k aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem ke dni 19. září 2012č.j. 968/12Vláda zevrubně v diskusi a ve všech souvislostech projednala za účasti zástupkyně hlavního hygienika České republiky MUDr. V. Šedivé materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 689                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Návrh na jmenování předsedy Správy státních hmotných rezervč.j. 967/12Vláda projednala materiál předložený ministry průmyslu a obchodu a financí a přijala


                       usnesení č. 690                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V187/2012Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


usnesení č. 691/V


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.* * *


Pro informaci:


1.
Analýza odposlechů a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2011 (předložil ministr vnitra)č.j. 938/12


2.
Informace o pokroku v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ke dni 31. července 2012) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 929/12


3.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47 (předložil ministr dopravy)č.j. 932/12


4.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Výběr dodavatele náhradních dílů a leteckých motorů Arrius 2B2 a služeb pro vrtulníky EC 135T2+, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 936/12


5.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Zajištění rozšíření a úpravy SW ZP a nákup nutného HW v souvislosti se zavedením ZR mimo režim zákona o veřejných zakázkách (předložil ministr vnitra)č.j. 945/12


6.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 943/12


7.
Informace o inauguračním setkání národních koordinátorů pro spolupráci mezi šestnácti státy střední, východní a jihovýchodní Evropy a Čínskou lidovou republikou v Pekingu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 965/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman