Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 251

o změně podmínek a nabyvatelů udělených výjimek podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, usnesením vlády z 13. července 1994 č. 402 a usnesením vlády České republiky z 27. ledna 1992 č. 53/P

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. se změnou podmínek, za kterých byla usnesením vlády z 13. července 1994 č. 402 udělena podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimka z ustanovení odst. 1 § 45 tohoto zákona na uzavírání smluv o převodu vlastnictví majetku českých státních podniků na území Slovenské republiky u státních podniků uvedených v bodě 1 tohoto usnesení

v části I - Veřejná soutěž - změna na přímý prodej

(příloha č. 1 důvodové zprávy předloženého materiálu)

státní podnik Sigmaprodej Olomouc,

v části II - Přímý prodej - změna nabyvatele

(příloha č. 1 důvodové zprávy předloženého materiálu)

1. státní podnik Mototechna Praha,

2. státní podnik Ligmet Hradec Králové,

2. se změnou formy převodu vlastnictví majetku státu u výjimek v resortu ministerstva průmyslu a obchodu udělených předchozími usneseními vlády z přímého prodeje na veřejnou soutěž v případech, kdy předem určený nabyvatel majetku odstoupil od koupě,

3. s doplněním uvedeným v příloze č. 2 důvodové zprávy předloženého materiálu movitého a nemovitého majetku do přílohy důvodové zprávy materiálu předloženého k usnesení vlády z 13. července 1994 č. 402 u státního podniku Mototechna Praha uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení s tím, že pro realizaci převodu vlastnictví majetku platí podmínky, za kterých byla uvedená výjimka udělena,

4. se změnou nabyvatele schváleného usnesením vlády z 13. července 1994 č. 402 podle bodu 2 tohoto usnesení u 6 prodejních autoservisů ve Slovenské republice na nabyvatele uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy předloženého materiálu,

5. se změnou nabyvatele stanoveného usnesením vlády z 27. ledna 1992 č. 53/P u 2 prodejních autoservisů ve Slovenské republice na nabyvatele uvedené v příloze č. 4 důvodové zprávy předloženého materiálu

s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení použijí převádějící subjekty přednostně na úhradu daňových závazků, případně pohledávek vůči státním fondům Slovenské republiky, a následně České republiky a dále pak na splácení úvěrů a ostatních závazků a s tím, že převáděné nemovitosti budou prodány nejméně za ceny stanovené soudním znalcem podle cenových předpisů platných ve Slovenské republice a v případě realizace převodu formou veřejné soutěže nebo dražby budou takto stanovené ceny cenami pro zahájení veřejné soutěže nebo vyvolávacími cenami pro zahájení dražby s tím, že prodej movitých věcí bude možno realizovat za jejich účetní hodnotu.

Provede:

ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.