Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-04-12

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2233/06
Počet listů: 9
V Praze dne 12. dubna 2006
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 12. dubna 2006

(15. schůze)
Schůzi řídil předseda vlády.
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


V l á d a vzala na vědomí informace ministrů zahraničních věcí, zemědělství, pro místní rozvoj, místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministryně informatiky o aktuální evropské problematice.
2.

Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury


č.j. 495/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 381.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.

3.

Strategie podpory dopravní obsluhy území


č.j. 491/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 382.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.4.

Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi


č.j. 492/06
V l á d a projednala materiál předložený ministry zemědělství, životního prostředí, místopředsedou vlády a ministrem dopravy, ministryní informatiky a ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 383.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.5.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu


č.j. 330/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 384.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.


6.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod


č.j. 234/06
V l á d a projednala materiál předložený ministry životního prostředí a zemědělství a přijala

usnesení č. 385.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.


7.

Zpráva o vývoji Programu podpory výroby biopaliv podle usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1307


č.j. 519/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 386.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


8.

Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2005


č.j. 510/06
V l á d a za účasti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala

usnesení č. 387.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.


9.

Zpráva o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítě


č.j. 511/06
V l á d a za účasti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost projednala materiál předložený předsedou vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přijala

usnesení č. 388.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006


č.j. 489/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem vnitra a předsedou Republikového výboru pro prevenci kriminality a přijala

usnesení č. 389.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
11.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy


č.j. 463/06
Materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti a předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace byl stažen z programu.12.

Postup vlády při vnitrostátním schvalování smluv uzavíraných podle článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii


č.j. 210/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 390


s tím, že část III bod 3.1 bude upraven podle připomínky ministra a předsedy Legislativní rady vlády tak, že se slova "Výborem pro EU" nahradí slovem "vládou".

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.

13.

Zpráva o realizaci pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ v roce 2005 a návrh dalších změn


č.j. 479/06
V l á d a projednávání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí p ř e r u š i l a s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 19. dubna 2006.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.


14.

Pravidla pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování)


č.j. 471/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 391.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 - 2013


č.j. 481/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 392.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


16.

Návrh zásad dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025


č.j. 480/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti a přijala

usnesení č. 393.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

17.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech


č.j. 474/06
V l á d a projednala materiál předložený ministry vnitra a zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 394.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.18.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže


č.j. 505/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 395.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


19.

Vstup České republiky do Evropské jižní observatoře (ESO)


č.j. 483/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 396.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


20.

Pozvání účastnických států OBSE, Parlamentního shromáždění OBSE a jmenovitě Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, které vyjádří zájem o vyslání pozorovatelů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006


č.j. 506/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 397.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.21.

Informace o korespondenčním hlasování o návrzích rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) spolu s návrhy na další postup


č.j. 447/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 398.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.22.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v USA a v Kanadě ve dnech 19. – 24. dubna 2006


č.j. 507/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 399.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


23.

Prodej majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci


č.j. 503/06
V l á d a projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem financí a přijala

usnesení č. 400.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

24.

Úpravy dokumentace programu reprodukce majetku 214210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru


č.j. 517/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 401.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
25.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 349 k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad do vlastnictví územních samosprávných celků


č.j. 501/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 402.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


26.

Návrhy na jmenování profesorů s účinností od 5. května 2006


č.j. 518/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 403.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.27.

Záznam ze zasedání 59. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky


č.j. 493/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 404.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

28.

Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek na realizaci investičních akcí „Výstavba NDS 10“, „Zpracování matečních louhů“, „Výroba síranu hlinitého - 2. stavba“ a souhlas s realizací investičních akcí „Sanační vrty - 2. etapa“ a „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“ vlastními silami státního podniku DIAMO


č.j. 473/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 405.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních parků a chráněných krajinných oblastí na území České republiky, a to v souvislosti s plánovanou expedicí kolem České republiky


č.j. 448/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 406.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.30.

Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze 3 o výjimku pro odbahnění loviště a stoky na Mlýnském rybníce v k.ú. Lednice a Charvátská Nová Ves


č.j. 449/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 407.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

31.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro Zeměměřičský úřad za účelem přezkoušení hraničních znaků česko-polských státních hranic


č.j. 450/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 408.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to za účelem opravy bezpečnostního přelivu bývalé plavební nádrže Jezírko


č.j. 451/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 409.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti klikorohu borovému a lalokonosci černému


č.j. 452/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 410.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

34.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, a to za účelem revitalizace Zámeckého rybníka v Lednici


č.j. 453/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 411.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
35.

Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály v CHKO Broumovsko za účelem potápění se a úklidu dna v pískovně – Adršpach


č.j. 454/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 412.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
36.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, a to za účelem provedení hospodářských opatření


č.j. 455/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 413.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

37.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti lýkožroutu smrkovému


č.j. 456/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 414.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro použití chemických prostředků při zimní údržbě místních komunikací ve Vrbně pod Pradědem


č.j. 457/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 415.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a tábořit mimo vyhrazená místa


č.j. 458/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 416.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s výstavbou RD ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO


č.j. 459/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 417.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

41.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Ústřední školu České obce sokolské za účelem uskutečnění pravidelného doškolovacího semináře „Vodní turistika a rafting“ na území Národního parku Šumava


č.j. 460/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 418.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


42.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě


č.j. 461/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 419.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

43.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace


č.j. 462/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 420.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

44.

Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR


č.j. 525/06
Materiál předložený ministrem zdravotnictví byl stažen z programu.
45.

Zpráva o zajištění přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje


č.j. 530/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 421.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
46.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Krkonoše pro Český svaz kanoistů, zastoupený panem Ivo Eichlerem, za účelem pořádání závodu o Český pohár ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě pod přehradou Labská ve dnech 28. -30. 4. 2006


č.j. 536/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 422.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

47.

Účast místopředsedy vlády pro ekonomiku J. Havla na konferenci "Europe begins at home" v rakouském Sankt Pöltenu ve dnech 18. - 19. dubna 2006


č.j. 560/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 423.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


48.

Návrh kandidáta na funkci ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky


č.j. 553/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala

usnesení č. 424.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti nikdo.


49.

Projekt Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR


č.j. 561/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 425.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.


* * *Pro informaci:


1.

Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47 (předložil místopředseda vlády a ministr dopravy)


č.j. 497/06


2.

Stav plnění střednědobých a dlouhodobých opatření na dálniční síti České republiky s důrazem na dálnici D 1 (předložil místopředseda vlády a ministr dopravy)


č.j. 472/06


3.

Informace o vápnění a hnojení v lesích postižených imisemi v roce 2005 (předložil ministr zemědělství)


č.j. 476/06


4.

Zpráva o průběhu kampaně proti rasismu – Projektu tolerance v roce 2005 (předložil místopředseda vlády a ministr spravedlnosti)


č.j. 477/06


5.

Zpráva ze zasedání Rady ministrů EU pro vzdělávání, mládež a kulturu, které se konalo dne 23. února 2006 v Bruselu (část vzdělávání a mládež) (předložila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy)


č.j. 496/06


6.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. března 2006 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr financí)


č.j. 520/06


7.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 20. března 2006 v Bruselu (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 515/06


Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.Zapsala:JUDr. Hana Hanusová