Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-12-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2115/98
V Praze dne 9. prosince 1998
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 9. prosince 1998

(52. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

Části jednání schůze se účastnil prezident republiky V. Havel.


1. Návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
č. j. 897/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 7992. Návrh zákona o veterinární péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
č. j. 939/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 800


3. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů
č. j. 936/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.
č. j. 1032/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 801.


5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1033/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 802.


6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1034/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 803.


7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
č. j. 1035/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


8.a) Návrh na řešení kritické situace na trhu s prasaty
č. j. 1169/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 804.


8.b) Návrhy nařízení vlády, kterými se stanoví dočasná ochranná opatření na dovoz vepřového masa pocházejícího z Evropské unie
----------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Návrh nařízení vlády k zóně havarijního plánování
č. j. 894/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 805.


10. Návrh nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník, a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
č. j. 1176/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 80611. Návrh nařízení vlády, kterým se ruší nařízení vlády č. 235/1998 Sb. a nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína pocházejícího z Maďarské republiky
č. j. 1146/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 807.


12. Změna plánu legislativních prací vlády
č. j. 1172/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 808.


13. Návrh opatření ke zlepšení ochrany lidských práv v České republice
č. j. 1131/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 809.


14. Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky
č. j. 1152/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 810.


15. Příprava národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a činnost Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
č. j. 1134/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 811.


16. Návrh na určení odměn za výkon veřejné funkce člena Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky
č. j. 1133/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 812.


17. Koncepce spotřebitelské politiky na období 1999 - 2000
č. j. 1149/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 813.


18. Plnění útlumových programů v odvětví uhelného a rudného hornictví a návrh dalšího postupu po roce 1998
č. j. 1140/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 814.


19. Návrh programů podpory malého a středního podnikání na rok 1999
č. j. 1155/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 815.


20. Usměrňování postupu státních podniků a obchodních společností s většinovou účastí státu při rozhodování o poskytnutí sponzorských darů
č. j. 1158/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 816.


21. Opatření vyplývající z Pravidelné zprávy Evropské komise
č. j. 1174/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 817.


22. Návrh na zajištění účasti České republiky v Kosovské verifikační misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
č. j. 1145/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 818.


23. Návrh na podpis Evropské dohody o zrušení víz pro uprchlíky sjednané ve Štrasburku dne 20. dubna 1959
č. j. 1156/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 819.


24. Návrh na podpis a ratifikaci Evropské úmluvy o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978
č. j. 1157/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


25. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů
č. j. 1166/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


26. Návrh na sjednání dohody formou výměny osobních nót o udělení grantu vlády Japonska na nákup vybavení pro jazykovou laboratoř Univerzity Karlovy v Praze
č. j. 1147/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 82027. Návrh na účast předsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR na rozšířeném zasedání Evropské rady ve Vídni dne 12. 12. 1998
č. j. 1144/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 821.


28. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Španělska José María Aznara v České republice ve dnech 13. - 14. prosince 1998
č. j. 1141/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 822.


29. Informace o sjednaných vojenských aktivitách jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 1999
č. j. 1139/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 823


30. Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 v České republice
č. j. 1073/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


31. Návrh na odvolání přednosty Okresního úřadu Zlín
č. j. 1171/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 824.


32. Návrh statutu Akreditační komise
č. j. 1175/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 825.


33. Návrh na rozhodnutí o privatizaci s.p. Drůbežářské závody Velké Pavlovice dle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Objektivizace výše vlastního jmění Drůbežářských závodů Velké Pavlovice k 31.10.1998 (doplněk přílohy III)
č. j. 1024/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


34.a) Žádost o udělení souhlasu vlády k převodu přebytečného nemovitého majetku státu na jiné osoby - část I.
č. j. 1095/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 826.


34.b) Žádost o udělení souhlasu vlády k převodu přebytečného nemovitého majetku státu na jiné osoby - část II.
č. j. 1096/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


35. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
č. j. 1127/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 827.


36. Žádosti o udělení výjimky podle odst. 1 a 2 § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 1132/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 82837. Návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. j. 1190/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 829.


38. Návrh investičních pobídek k projektu ŠKODA AUTO, a.s.
č. j. 1193/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 830.


39. Návrh změny usnesení vlády týkajících se finančního zabezpečení zdárného průběhu festivalu Europalia 98 Česká republika
č. j. 1197/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 831.


40. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podpory zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
č. j. 1182/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------


41. O humanitární pomoci uprchlíkům ze Svazové republiky Jugoslávie - provincie Kosovo a o změně bodu I/1 usnesení vlády České republiky ze dne 17. prosince 1997 č. 805
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 832.


42. Návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
č. j. 1202/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 833.


43.a) Návrh na řešení situace v České spořitelně, a.s.
č. j. 1201/98
43.b) Návrh na úhradu ztráty státního peněžního ústavu Konsolidační banka Praha za rok 1997
č. j. 1044/98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 834 a č. 835.
44. Odprodej tanků řady T - 54/55, které budou do roku 2000 vyřazeny z výzbroje AČR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 836.


45. Stanovení termínů jednání schůzí vlády
----------------------------------------------------------------------------------------------------


* * *Pro informaci:

1. Informace o volbě rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jeho jmenování s účinností od 1. ledna 1999 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
č. j. 1153/98

2. Zpráva o stavu sanací a rekultivací v hnědouhelných revírech (předložil ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu)
č. j. 1130/98

3. Analýza systému rehabilitace, rekvalifikace a pracovní integrace zdravotně postižených občanů a náměty na opatření (předložil 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)
č. j. 1148/98

4. Shrnutí analýzy vztahů ČR a RF s výhledem do 31. 12. 2002 (předložil ministr zahraničních věcí)
č. j. 1143/98

5. Informace o problémech trhu práce a náměty na úpravu právních předpisů v působnosti resortů s ohledem na ekonomickou činnost cizinců (předložil 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)
č. j. 1162/98

6. Informace o průběhu projednávání materiálu “Návrh rozvoje dopravních sítí České republiky do roku 2010” (předložil ministr dopravy a spojů)
č. j. 1161/98

7. Informace o průběhu a výsledcích státní návštěvy prezidenta České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 19. - 22. října1998 (předložil ministr zahraničních věcí)
č. j. 1142/98

8. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy předsedy vlády Francouzské republiky L. Jospina v České republice ve dnech 18. a 19. listopadu 1998(předložil ministr zahraničních věcí)
č. j. 1173/98

9. Změny a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 1998 (předložil vedoucí Úřadu vlády)
č. j. 1128/98
Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.
Zapsala: JUDr. Hana Hanusová