Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-26

Dodatek č.1
Dodatek č.2

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2248/12
V Praze dne 29. června 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v úterý 26. června 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015č.j. 607/12 - bod 25 schůze vlády 19.6.2012Předkládá: ministr financí


3.
Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015č.j. 547/12 - bod 26 schůze vlády 19.6.2012Předkládá: předseda vlády


4.
Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a léta následujícíč.j. 626/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 495/12 - bod 2 schůze vlády 19.6.2012Předkládá: ministr financí


6.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unieč.j. 571/12Předkládá: ministr financí


7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 365/12Předkládají: ministři zdravotnictví a průmyslu a obchodu


8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.č.j. 514/12Předkládá: ministryně kultury


9.
Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectvíč.j. 407/12Předkládá: ministr obrany


10.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 699)č.j. 620/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Návrh poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila, Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (sněmovní tisk č. 700)č.j. 619/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


12.
Návrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)č.j. 621/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


13.
Vyrozumění veřejného ochránce práv k nenaplňování práva na spravedlivý proces soudyč.j. 608/12Předkládá: veřejný ochránce právPřizván: P. Varvařovský, veřejný ochránce práv


14.
Rizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámceč.j. 617/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


15.
Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2012 a výhled na 1. pololetí 2013č.j. 629/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


16.
Projektový záměr PPP D3 v Jihočeském krajič.j. 585/12 - bod 12 schůze vlády 19.6.2012Předkládá: ministr dopravy


17.
Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)č.j. 612/12Předkládá: ministr zemědělství


18.
Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatřeníč.j. 622/12Předkládá: ministr zemědělství


19.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2012č.j. 630/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

20.
Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostč.j. 615/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


21.
Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republikyč.j. 611/12Předkládá: ministr zemědělství


22.
Vyjádření vlády k žádosti obce Chlumec o stanovení městemč.j. 628/12Předkládá: ministr vnitra


23.
Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republikyč.j. 623/12Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2012 v Bruseluč.j. 624/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)č.j. 618/12Předkládá: ministr dopravy2.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním zasedání Evropské rady dne 23. května 2012 v Bruseluč.j. 627/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf