Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 431 + P

o změně usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536, o pověření členů vlády
koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánů státní správy,
v jejichž čele není člen vlády


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády, ve znění usnesení vlády z 26. srpna 1998 č. 556 a usnesení vlády ze 17. ledna 2001 č. 72 a ve smyslu usnesení vlády z 3. dubna 2000 č. 332, tak, že se

1. z bodu II/2c uvedeného usnesení vypouští slova: "c) Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,",

2. v bodě II/6 uvedeného usnesení na konci textu nahrazuje tečka čárkou,

3. uvedené usnesení doplňuje o bod II/7 s tímto textem: "7. 1. místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,",

4. část Provedou nahrazuje slovy: "předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády pro hospodářskou politiku, místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády, ministři průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy a spojů, ministr a vedoucí Úřadu vlády"

s tím, že úplné znění usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536 je uvedeno v příloze tohoto usnesení.
Ú p l n é z n ě n í

usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536, o pověření členů vlády koordinační a
informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele
není člen vlády, ve znění usnesení vlády z 26. srpna 1998 č. 556, usnesení vlády
ze 17. ledna 2001 č. 72, usnesení vlády z 2. května 2001 č. 431 a ve smyslu usne-
sení vlády z 3. dubna 2000 č. 332, o změnách ve složení Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Rady
pro zpravodajskou činnost, Rady vlády České republiky pro státní informační
politiku a Bezpečnostní rady státu a o změně pověření koordinační a informační
funkcí vůči Úřadu pro státní informační systém a Bezpečnostní informační službě


V l á d a

I. z r u š u j e usnesení vlády ze 4. prosince 1996 č. 620, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády;

II. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu,

2. místopředsedu vlády pro hospodářskou politiku, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Správě státních hmotných rezerv,

3. místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,

4. ministra průmyslu a obchodu, aby plnil koordinační a informační funkci vůči

a) Českému báňskému úřadu,

b) Úřadu průmyslového vlastnictví,

c) Energetickému regulačnímu úřadu,

5. ministra zemědělství, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu,

6. ministra dopravy a spojů, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Českému telekomunikačnímu úřadu,

7. 1. místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, aby plnil koordinační a informační funkci vůči

a) Bezpečnostní informační službě,

b) Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,

8. ministra a vedoucího Úřadu vlády, aby plnil koordinační a informační funkci vůči Úřadu pro veřejné informační systémy.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády
pro hospodářskou politiku,
místopředseda vlády a předseda
Legislativní rady vlády,
ministři průmyslu a obchodu,
zemědělství, dopravy a spojů,
ministr a vedoucí Úřadu vlády