Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 940

k návrhu na posílení vlivu státu v distribuční společnosti
Západočeská energetika, a. s.,
v souvislosti s privatizací elektroenergetického sektoru


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í návrh na posílení vlivu státu v distribuční společnosti Západočeská energetika, a. s., v souvislosti s privatizací elektroenergetického sektoru;

II. s c h v a l u j e

1. účast České konsolidační agentury ve výběrovém řízení na odkoupení 31 754 ks akcií na jméno, což představuje 1,99 % základního kapitálu společnosti Západočeská energetika, a. s., se sídlem v Plzni, Guldenerova 19, (IČO: 49790463), které jsou ve vlastnictví města Plzeň, nám. Republiky 1, Plzeň (IČO: 00075370),

2. případné nabytí této majetkové účasti na základním kapitálu společnosti Západočeská energetika, a. s. prostřednictvím České konsolidační agentury za podmínky, že maximální výše nabídky bude předem schválená ministrem financí,

3. úhradu případných ztrát České konsolidační agentury vzniklých v souvislosti s realizací operací podle bodu II/2 tohoto usnesení z majetku Fondu národního majetku České republiky;

III. u k l á d á ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky

1. zajistit realizaci opatření podle bodu II tohoto usnesení,

2. zajistit uzavření smlouvy mezi Českou konsolidační agenturou a Fondem národního majetku České republiky o úhradě ztrát vzniklých v souvislosti s realizací opatření podle bodu II tohoto usnesení.


Provede:
ministr financí