Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-03-29

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2225/06
Počet listů: 8
V Praze dne 29. března 2006
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 29. března 2006

(13. schůze)
Schůzi řídil předseda vlády.
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


V l á d a vzala na vědomí informaci předsedy vlády o aktuální evropské problematice.
2.

Alternativní návrhy institucionálního modelu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie


č.j. 415/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a 1. místopředsedou vlády a ministrem financí a přijala

usnesení č. 305.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.
3.

Návrh na sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT - ES


č.j. 412/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 306.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění


č.j. 406/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 307.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


5.

Návrh věcného záměru zákona o přepravě ropy a ropných produktů potrubním přepravním systémem a jejich skladování


č.j. 1391/05
V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 308.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
6.

Návrh nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím


č.j. 243/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní informatiky a přijala

usnesení č. 309.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
7.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006


č.j. 299/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 310.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
8.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek


č.j. 240/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 311.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
9.

Zpráva pro vládu ČR ve věci výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR


č.j. 404/06
V l á d a materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy přeřadila do části Pro informaci.10.

Změna postupu financování výstavby dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika


č.j. 408/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 312.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
11.

Zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivosti sjednané na základě "Smlouvy o společném postupu ve sporu o náhradu škody" mezi ČR-Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a.s. a zrušení stupně utajení u usnesení vlády ČR č. 1186/V ze dne 22.11.2000 a č. 1337/V ze dne 10.12.2001


č.j. 375/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala

usnesení č. 313.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

12.

Vyhodnocení zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 v České republice


č.j. 410/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 314.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.

Návrh na schválení změn Statutu Haagské konference mezinárodního práva soukromého


č.j. 413/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 315.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

14.

Návrh na sjednání Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými


č.j. 376/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 316.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

15.

Návrh na odvolání člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a na jmenování předsedy a členky Rady Českého telekomunikačního úřadu


č.j. 409/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní informatiky a přijala

usnesení č. 317.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro odvolání předsedy Českého telekomunikačního úřadu 13, pro jmenování nového předsedy Českého telekomunikačního úřadu hlasovalo 11 a proti nikdo, a pro jmenování členky Rady Českého telekomunikačního úřadu hlasovalo 12 členů vlády a proti nikdo.

16.

Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005


č.j. 416/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 318.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

17.

Návrh ke zkvalitnění činnosti Výboru pro obranné plánování a odstranění duplicit mezi výbory Bezpečnostní rady státu


č.j. 371/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 319.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

18.

Zachování počtu systemizovaných míst v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2006 na úrovni roku 2005


č.j. 411/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 320.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


19.

Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury


č.j. 379/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem kultury a přijala

usnesení č. 321.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


20.

Návrh na změnu statutu Národní ceny vlády České republiky Česká hlava


č.j. 350/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády pro ekonomiku a předsedou Rady pro výzkum a vývoj a přijala

usnesení č. 322.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.

Bezúplatný převod některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků - 12. celek


č.j. 391/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 323.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
22.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Francii dne 6. dubna 2006


č.j. 382/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 324.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


23.

Oficiální návštěva předsedy vlády Makedonie/F.Y.R.O.M. Vlada Bučkovského v České republice ve dnech 4. a 5. dubna 2006


č.j. 387/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 325.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


24.

Zpráva o setkání ministra zahraničních věcí C. Svobody s portugalským ministrem zahraničních věcí D. Freitas do Amaralem dne 13. března 2006 v Praze


č.j. 381/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 326.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.25.

Úhrada členských příspěvků mezinárodním vládním a nevládním organizacím v resortu zemědělství v letech 2006 a 2007


č.j. 389/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 327.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

26.

Návrh úhrady příspěvku mezinárodní organizaci UNESCO - the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization v roce 2006 z rozpočtové kapitoly Ministerstvo informatiky


č.j. 374/06
V l á d a projednala materiál předložený ministryní informatiky a přijala

usnesení č. 328.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


27.

Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny


č.j. 373/06
V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem spravedlnosti a předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny a přijala

usnesení č. 329.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.28.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Modřanská rokle za účelem realizace stavby "Oprava lesní cesty v Modřanské rokli"


č.j. 392/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 330.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro povolení vjezdu a stání mimo silnice a místní komunkace


č.j. 393/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 331.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

30.

CHKO Český kras - povolení vstupu a sběru rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Koda pro studentku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jitku Schlägelovou z Kladna a jednu další osobu v rámci diplomové práce žadatelky


č.j. 394/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 332.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
31.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) písm. b) a písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, pro stavbu parkoviště autobusů v osadě Kladská


č.j. 395/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 333.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel Technických služeb obce Seč mimo silnice a místní komunikace v rámci území rekreační oblasti Seč


č.j. 397/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 334.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, pro použití biocidů ve II. zóně odstupňované ochrany přírody, za účelem hubení lýkožrouta modřínového


č.j. 398/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 335.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

34.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava za účelem provedení akce „Revitalizace rašeliniště Pod Prameny Vltavy“ v Národním parku Šumava


č.j. 399/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 336.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
35.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Zdeňka Šmola, za účelem obnovy turistického značení, instalace orientačních a informačních tabulek a dalších prací


č.j. 400/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 337.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
36.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace


č.j. 401/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 338.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

37.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, a to za účelem provádění speleopotápěčského průzkumu Hranické propasti v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic


č.j. 402/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 339.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za účelem záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin - modřínu opadavého a douglasky tisolisté v rámci obnovovaného lesního hospodářského plánu na období 2006 - 2015 pro Lesní hospodářský celek č. 109401 Lesy obce Bzová


č.j. 403/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 340.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
39.

Návrh na odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revizalizací Moravskoslezského kraje


č.j. 420/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 341.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
40.

Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o nadlimitní veřejnou zakázku pro Armádu České republiky "Náměšť nad Oslavou - výstavba stání pro vrtulníkovou techniku - realizace"


č.j. 424/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 342.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
41.

Postoupení zbývajících pohledávek České konsolidační agentury za společností MORA MORAVIA, a.s.


č.j. 419/06
V l á d a projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem financí a přijala

usnesení č. 343.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

42.

Návrh na poskytnutí pomoci perzekuovaným členům běloruské opozice a na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku


č.j. 431/06
V l á d a projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 344


s tím, že část II materiálu č.j. 431/06 bude doplněna podle připomínek předsedy vlády a 1. místopředsedy vlády a ministra financí.

Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.

43.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 8. března 2006 č. 247, o ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném nebo užším řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách


V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra dopravy přijala

usnesení č. 345.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


44.

Aktuální meteorologická a hydrologická situace v České republice


V l á d a vyslechla informace o aktuální hydrometeorologické situaci v České republice za účasti náměstka ředitele Českého hydrometeorologického ústavu RNDr. R. Tolasze a generálního ředitele Povodí Vltavy s.p. Praha Ing. F. Hladíka.

45.

Úkol zadaný zpravodajským službám České republiky usnesením vlády č. 201 ze dne 22. února 2006


č.j. D98/2006
V l á d a projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala

usnesení č. 346/D.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo .
* * *Pro informaci:
1.

Zpráva o realizaci programu reprodukce majetku 207 860 - Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel pro zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky (předložil ministr obrany)


č.j. 378/06


2.

Zpráva o plnění Doprovodného sociálního programu pro ocelářský průmysl za rok 2005 a o postupu v roce 2006 (předložil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)


č.j. 372/06


3.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (předložil ministr a předseda Legislativní rady vlády)


č.j. 390/06


4.

Informace o legislativních změnách nezbytných ke splnění usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. srpna 2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy (předložil 1. místopředseda vlády a ministr financí)


č.j. 414/06


5.

Informace pro jednání schůze vlády o čerpání finančních prostředků v rámci nástrojů Phare/Transition Facility (předložil 1. místopředseda vlády a ministr financí)


č.j. 380/06


6.

Informace o pokroku v zavádění opatření k zahrnutí klíčových bodů uvedených v kapitole 10 Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 407/06


7.

Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v prioritních zemích Latinské Ameriky (předložil ministr průmyslu a obchodu)


č.j. 418/06


8.

Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v Kuvajtu, Saúdskoarabském království a Spojených arabských emirátech (předložil ministr průmyslu a obchodu)


č.j. 370/06


9.

Informace o průběhu a výsledcích Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami, 9. zvláštního zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a 7. Globálního fóra ministrů životního prostředí (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 405/06


10.

Zpráva ze zasedání Rady ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci konaného dne 21. února 2006 v Bruselu (předložili místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a ministr vnitra)


č.j. 417/0611.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 20. února 2006 (předložil ministr zemědělství)


č.j. 377/06


12.

Informace o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Lucemburském velkovévodství a v Italské republice ve dnech 8. až 12. března 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 386/06


13.

Informace o účasti ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Salzburg, 10. – 11.3. 2006) (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 388/06


14.

Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády Finské republiky Mattiho Vanhanena v České republice dne 28. února 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 384/06


15.

Informace o uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina v České republice ve dnech 1.-2.března 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 385/06


16.

Informace o průběhu oficiální návštěvy maltského ministra zahraničních věcí Michaela Frenda v České republice ve dnech 8. až 10. března 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 383/06


17.

Zpráva pro vládu ČR ve věci výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice (předložil místopředseda vlády a ministr dopravy)


č.j. 404/06Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

Zapsala:JUDr. Hana Hanusová