Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 140

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru spravedlnosti vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády

a) předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

b) požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu organizačního výboru, aby organizační výbor navrhl Poslanecké sněmovně výjimečně upustit od projednávání zásad zákona,

2. ministra spravedlnosti, aby odůvodnil vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, ministr spravedlnosti

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.