Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 430

o nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník, s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á

ministrům spravedlnosti a hospodářství

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.

Provedou:

předseda vlády, ministři spravedlnosti, hospodářství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.