Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 438

k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

se sjednáním Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Dohoda");

II. z m o c ň u j e

náměstka ministra průmyslu a obchodu JUDr. Miroslava Somola, CSc., k

1. podpisu Dohody,

2. dodatečným úpravám textu návrhu Dohody po dohodě s druhou smluvní stranou, jimiž se podstatně nezmění rozsah nebo povaha závazků z Dohody vyplývajících;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra průmyslu a obchodu oznámil schválení Dohody druhé smluvní straně,

2. ministru průmyslu a obchodu, aby po vstupu Dohody v platnost zabezpečil její provádění.

Provedou:

ministři průmyslu a obchodu, zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.