Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 938

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a
Italskou republikou o sociálním zabezpečení


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Smlouva"),

2. s tím, že jí Smlouva nebude po podpisu znovu předložena;

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby

1. zmocnil 1. místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí a jako alternáty JUDr. Pavla Teličku, 1. náměstka ministra zahraničních věcí a PhDr. Hanu Ševčíkovou, mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni České republiky v Italské republice, k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace,

2. podepsanou Smlouvu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. u k l á d á

1. předsedovi vlády, aby Smlouvu předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, aby odůvodnil sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky,

3. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí provedl příslušná ratifikační opatření,

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru zdravotnictví, aby po vstupu Smlouvy v platnost zajistili její provádění.


Provedou:
předseda vlády
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr zdravotnictví