Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-01-25

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2204/12
V Praze dne 23. ledna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 25. ledna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůč.j. 1092/11Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1093/11Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1147/11Předkládá: ministr spravedlnosti


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1138/11Předkládá: ministr zemědělství


6.
Mezinárodní srovnávací analýza přímé volby starostů a věcný záměr ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1270/11Předkládají: ministr vnitra a místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Přihláška orgánům Evropské komise k projektu „Ovoce do škol" na školní rok 2012/2013 podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropských společenství a vyhodnocení dosavadního naplnění cílů projektu v České republiceč.j. 50/12Předkládá: ministr zemědělství


8.
Koordinace problematiky reformy státního zastupitelství a Policie ČRč.j. 47/12 - bod 17 schůze vlády 18.1.2012Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 13/12 - bod 9 schůze vlády 18.1.2012Předkládá: ministr zemědělství


10.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2011č.j. 53/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

11.
Návrh na změnu statutu Rady vlády pro národnostní menšinyč.j. 40/12Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


12.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruseluč.j. 43/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Zpráva o státní návštěvě předsedy vlády Ukrajiny Mykoly Azarova v České republice dne 19. prosince 2011č.j. 42/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2011č.j. 1331/11 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 4.1.2012Předkládá: ministr průmyslu a obchodu2.
Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraječ.j. 38/12Předkládá: ministr dopravy3.
Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2011 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131č.j. 45/12Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Rozvoj informačního systému CIS - biometrika" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 34/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení licencí SAP“č.j. 41/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí6.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Technická podpora serverů HEWLETT-PACKARD" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 44/12Předkládá: ministr vnitra7.
Informace o zahájení jednání o podpisu smlouvy nadlimitní veřejné zakázky „Specifické úpravy webové žádosti Benefit7 a SW systému Monit7+ pro potřeby OP VK a OP VaVpI“ v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 49/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf