Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 418 + P

o určení kritérií pro posouzení návrhů obcí na stanovení městy vládou a
o vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městy


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í usnesení vlády z 10. listopadu 1993 č. 638, o určení kritérií pro posouzení návrhů obcí na určení městy vládou a o návrhu ceremoniálního způsobu jmenování obce městem, ve smyslu usnesení vlády z 5. ledna 1994 č. 7, tak, že zrušuje kritéria pro posuzování návrhů obcí na určení města vládou, schválená uvedenými usneseními;

II. s c h v a l u j e Kritéria pro posuzování žádostí obcí o stanovení městem vládou uvedená v příloze tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. vyhovět žádostem obcí

a) Lanžhot,

b) Velké Bílovice

o stanovení městem, neboť splňují všechna kritéria stanovená zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a kritéria uvedená v bodě II tohoto usnesení,

2. nevyhovět žádosti obce Nový Hrozenkov o určení městem, neboť nesplňuje kritérium počtu obyvatel, stanovené v zákoně uvedeném v bodě III/1 tohoto usnesení;

IV. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit vyjádření vlády uvedené v bodě III tohoto usnesení spolu s charakteristikami obcí předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády


Na vědomí:
přednostové okresních úřadů,
hejtmani
K r i t é r i a

pro posuzování žádostí obcí o stanovení městem vládou


Kritéria vycházejí z objektivní sídelní struktury České republiky, současného stavu a funkcí měst, jejich uspořádání a významu v systému osídlení. Obsahují základní ukazatele pro posuzování žádostí obcí o stanovení městem podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen "zákon").

1. Celkový počet obyvatel trvale bydlících na zastavěném území obce alespoň 3 000

2. Soustředěná městská zástavba středu obce (náměstí) se zpevněným povrchem a chodníky, převažující vícepodlažní nadzemní zástavba. Všechny ulice a veřejná prostranství v obci jsou pojmenovány

3. Celková zástavba obce se vyznačuje obytnými domy se dvěma a více byty a budovami sloužícími všeobecně potřebným službám. Větší část obce je vybavena veřejným vodovodem a kanalizací, místními komunikacemi a chodníky s bezprašným povrchem a veřejným osvětlením

4. Rozvinutá síť veřejných a všeobecně potřebných služeb, přesahující znatelně potřeby místního obyvatelstva a sloužící i pro spádové území

5. Udržovaná veřejná zeleň a stavební objekty, včetně kulturních památek, organizovaný svoz tuhých domovních odpadů

6. Obec je vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, tělocvičnou, ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky a vede obecní kroniku. Do stávající vybavenosti obce lze započítat i zařízení, které je ve výstavbě, případně v rekonstrukci

7. Vzdálenost obce, která žádá o stanovení městem, od dalšího města v dané oblasti

Ukazatel umožňuje posoudit význam obce v příslušném území.