Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1996 > 1996-10-23

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. října 1996 č. 555 + P

o bezúplatném převodu vymezeného nemovitého majetku vybraným spolkům
ke zmírnění některých majetkových křivd těchto subjektů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e
postup převodu vymezeného nemovitého majetku vybraným spolkům uvedený v příloze tohoto usnesení;


II. u k l á d á

1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, přednostům okresních úřadů a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy zajistit realizaci postupu uvedeného v bodě I tohoto usnesení,
2. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit realizaci ustanovení Článku 2, bodu 4 přílohy tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
přednostové okresních úřadů,
primátoři měst Brna, Ostravy, Plzně,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády
prof. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 23. října 1996 č. 555

Postup převodu vymezeného nemovitého majetku vybraným spolkůmČlánek 1

(1) Vybraným spolkem se pro účely tohoto usnesení vlády rozumí spolek, společnost, svaz nebo klub
registrovaný jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, který splňuje podmínky pro převod předmětného majetku stanovené
v Článku 2 odstavci 1 této přílohy (dále jen "spolek").

(2) Do vlastnictví spolků lze za dále uvedených podmínek převést následující nemovitý majetek včetně
eventuálních spoluvlastnických podílů: a) budovy a stavby, které sloužily výhradně veřejně prospěšným aktivitám těchto spolků,
b) pozemky, na nichž stojí budovy a stavby uvedené v Článku 1 odst. 2 písm. a) této přílohy
včetně pozemků, které s těmito budovami a stavbami tvoří jeden funkční celek

to vše za předpokladu, že převodu nebrání závažný veřejný zájem.

(3) Žádost o nemovitý majetek uvedený v Článku 1 odstavci 2 této přílohy uplatní spolek u ministerstva
vnitra nejpozději do 31. prosince 1996. Na žádosti podané po tomto datu nebude brán zřetel.

(4) Ministerstvo vnitra shromážděné požadavky sumarizuje a společně s ministerstvem kultury posoudí
a předloží k rozhodnutí vládě do 31. března 1997.

(5) Po projednání vládou zajistí realizaci převodu předmětného majetku příslušné osoby uvedené
v bodu II/1 tohoto usnesení.

Článek 2

(1) Podmínkou převodu nemovitého majetku spolku ve výše uvedeném věcně vymezeném rozsahu je, že:

a) jde o nemovitý majetek, který je ke dni 23. října 1996 ve vlastnictví státu,
b) spolek je pokračovatelem ve smyslu názvu, stanov, předmětu a rozsahu činnosti spolku,
který měl předmětný majetek ve vlastnictví ke dni 25. února 1948 a předloží o tomto čestné
prohlášení,
c) činnost spolku, vykonávaná nejméně do 25. února 1948 a nejpozději od 1. ledna 1991,
měla a má veřejně prospěšné zaměření.
(2) Nemovitý majetek bude vydán ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází. Spolky ani stát nemají v souvislosti s převodem předmětného majetku nárok na jakékoliv finanční náhrady při změně stavu majetku, náhrady za ušlý výnos, apod.

(3) Převod nemovitého majetku spolkům se provede formou smluv o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví spolků, které s nimi na základě jejich žádosti uzavře subjekt, který ke dni 23. října 1996 nemovitý majetek spravuje anebo k němu vykonává právo hospodaření, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy vláda přijme usnesení o rozsahu převáděného majetku a udělení příslušných výjimek a příslušných schválení předepsaných pro tyto převody právními předpisy.

(4) Ministerstvo financí zajistí obecně závazným právním předpisem osvobození od správních poplatků vybíraných katastrálními úřady v souvislosti s převodem nemovitého majetku podle tohoto usnesení vlády.

(5) Nezbytné náklady spojené s identifikací parcel nebo vytýčením pozemků a vyhotovením nezbytných geometrických plánů na oddělení pozemků vydávaných podle tohoto usnesení vlády hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů.