Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 432

o zabezpečení prioritního rozvojového projektu a financování modernizace II. tranzitního železničního koridoru Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s odbočnou větví Česká Třebová - Přerov

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

postup přípravy rozvojového projektu modernizace II. tranzitního železničního koridoru Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné s odbočnou větví Česká Třebová - Přerov s prioritní účastí českých podniků na realizaci a návrh financování uvedený v důvodové zprávě předloženého materiálu s tím, že kromě nadnárodních peněžních ústavů budou k financování uvedené modernizace využity i peněžní ústavy tuzemské;

II. s c h v a l u j e

1. účast státního rozpočtu do výše 7,0 mld Kč na financování modernizace II. koridoru včetně odbočné větve,

2. státní záruku na bankovní úvěry ve výši 11,5 mld Kč a na úroky a poplatky vyplývající z těchto úvěrů ve výši cca 12 mld Kč;

III. u k l á d á

1. ministru hospodářství ověřit možnost poskytnutí grantu Evropské unie v souladu s Kodaňskou iniciativou k použití tohoto grantu na stavební část předloženého projektu jako prioritního úkolu vlády,

2. ministru dopravy předložit vládě návrh finančního zajištění modernizace II. tranzitního železničního koridoru v návaznosti na bod I tohoto usnesení s tím, že účast státu na jednotlivých programech dopravní infrastruktury bude odpovídat možnostem státního rozpočtu.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministři hospodářství, dopravy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.