Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-20

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2299/12
Počet listů: 7
V Praze dne 20. prosince 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 20. prosince 2012

(49. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí a náměstka ministra financí R. Urbana o aktuální evropské problematice.2.
Návrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanostič.j. 1300/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 936                         


s tím, že jednání pracovní skupiny pro prorůstová opatření Národní ekonomické rady vlády se bude účastnit i zástupce Ministerstva zahraničních věcí.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondechč.j. 1007/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 937                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátůč.j. 1005/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 938                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)č.j. 1233/12Vláda projednala materiál předložený ministryní práce a sociálních věcí a ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 939                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydleníč.j. 1269/12Vláda projednala materiál předložený ministryní práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 940                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1282/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministryní práce a sociálních věcí přerušila.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1264/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 941                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeníchč.j. 1060/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 942                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračkyč.j. 1098/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 943                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.11.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859)č.j. 1284/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 944                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 944  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.12.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 860)č.j. 1285/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 945                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 945  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.13.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 861)č.j. 1286/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 946                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 946  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.14.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 862)č.j. 1287/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 947                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 947  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.15.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 863)č.j. 1288/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 948                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 948  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Návrh poslanců Radka Johna, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty, Michala Babáka, Jany Drastichové, Petra Skokana, Otty Chaloupky, Davida Kádnera a Miroslava Petráně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 864)č.j. 1289/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 949                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 949  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 866)č.j. 1290/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 950                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 950  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 867)č.j. 1291/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 951                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 951  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 868)č.j. 1292/12Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 952                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 952  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.20.
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónouč.j. 1275/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala


                       usnesení č. 953                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.21.
Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících výdajů v kapitole Ministerstva spravedlnosti - justiční část v letech 2012 až 2015č.j. 1295/12Materiál předložený ministrem spravedlnosti byl stažen z programu jednání.22.
Centrální registr administrativních budovč.j. 1297/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 954                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.23.
Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plánč.j. 1277/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 955                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 955  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.24.
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 – 2017č.j. 1283/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 956                         


s tím, že Národní program bude upraven podle připomínky ministra vnitra přednesené ministrem zdravotnictví (bod C 1.8).Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.25.
Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním vyšší kupní ceny za pozemky pro Muzeum umění Olomoucč.j. 1296/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a usnesení nepřijala.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 1 a proti 10.26.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2012č.j. 1298/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 957                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.27.
Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republikuč.j. 1271/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 958                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 958  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.28.
Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinuč.j. 1299/12Vláda projednala materiál předložený ministry vnitra a spravedlnosti a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 959                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.29.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rumunsku, která se uskutečnila ve dnech 17. – 18. října 2012č.j. 1280/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 960                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.30.
Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických Hillary R. Clinton v České republice dne 3. prosince 2012č.j. 1281/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 961                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.31.
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchč.j. 1303/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 962                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.32.
Žádost o uvolnění vázaných výdajů kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství roku 2012 pro Státní zemědělský intervenční fondč.j. 1316/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 963                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.33.
Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláněč.j. 1312/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 964                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.34.
Návrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitrač.j. 1315/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 965                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.35.
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)č.j. 1252/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a ministryní obrany a přijala


                       usnesení č. 966                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.36.
Konání následující schůze vládyVláda vzala na vědomí sdělení předsedy vlády, že následující schůze vlády se bude konat 9. ledna 2013.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2012 (předložili ministři zdravotnictví a financí)č.j. 1276/12


2.
Informace o plnění víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev (předložil ministr zemědělství)č.j. 1273/12


3.
Vyhodnocení účinků nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 1268/12


4.
Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 1293/12


5.
Informace Ministerstva spravedlnosti o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky“ (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 1294/12


6.
Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 1270/12


7.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr dopravy)č.j. 1307/12


8.
Informace o stavu notifikace veřejné podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 1309/12


9.
Informace ohledně veřejné zakázky Provoz a správa centrály systému Czech POINT (předložil ministr vnitra)č.j. 1311/12


10.
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited“ (předložil ministr financí)č.j. 1314/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová