Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 502

k řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí v roce 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

rozdělení částky 50 mil. Kč

schválené usnesením vlády z 16. srpna 1995 č. 451, o řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí v roce 1995, na řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, a to na polovinu;

II. s o u h l a s í

1. s rozdělením prostředků 25 mil. Kč podle bodu I tohoto usnesení na platy ve zdravotnictví v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva zdravotnictví a se zvýšením této částky o 9,313 mil. Kč na odvody pojistného,

2. s rozdělením prostředků 25 mil. Kč podle bodu I tohoto usnesení na platové úpravy v resortu ministerstva práce a sociálních věcí v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí a se zvýšením této částky o 9,313 mil. Kč na odvody pojistného;

III. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru financí upravit závazné ukazatele rozpočtu ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí ve smyslu tohoto usnesení.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.