Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1993 > 1993-06-23

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. června 1993 č. 343

o jmenování zmocněnce vlády pro vodohospodářské otázky na
hraničních vodách s Polskou republikou a jeho zástupce,
zmocněnce vlády pro hraniční vody se Spolkovou republikou
Německo a jeho zástupce a stálého českého zmocněnce v česko- rakouské komisi pro hraniční vody a jeho zástupce


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. j m e n u j e

1. zmocněncem vlády pro vodohospodářské otázky na hraničních vodách s Polskou republikou pana Mgr. Petra Gandaloviče, náměstka ministra životního prostředí, a jeho zástupcem pana ing. Jiřího Šaška, ředitele organizace Povodí Odry v Ostravě,

2. zmocněncem vlády pro hraniční vody se Spolkovou republikou Německo pana ing. Jaroslava Kinkora, ředitele odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí, a jeho zástupcem pana ing. Jaroslava Beneše, vedoucího oddělení ministerstva životního prostředí,

3. stálým českým zmocněncem v českorakouské komisi pro hraniční vody pana ing. Jaroslava Kinkora, ředitele odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí, a jeho zástupcem pana ing. Jaroslava Beneše, vedoucího oddělení ministerstva životního prostředí;

II. z m o c ň u j e předsedu vlády, aby na návrh ministra životního prostředí, předloženého po dohodě s ministry zahraničních věcí a vnitra, jmenoval a odvolával zmocněnce vlády a jejich zástupce podle bodu I/1 až 3 tohoto usnesení;

III. u k l á d á ministru zahraničních věcí informovat vládu Polské republiky, vládu Spolkové republiky Německo a vládu Rakouské republiky o jmenování zmocněnců vlády a jejich zástupců podle bodu I/1 až 3 tohoto usnesení.

Provedou:

předseda vlády,

ministři zahraničních věcí, životního prostředí, vnitra

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.