Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-09-24

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2275/07
Počet listů: 3
V Praze dne 24. září 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 24. září 2007

(34. schůze)
Schůzi řídil předseda vlády.

1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


Vláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra životního prostředí, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, ministrů financí a zemědělství, předsedy Českého statistického úřadu, M. Půčka, náměstka ministra pro místní rozvoj a informace obsažené v písemném podkladu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj, upřesněném ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, o aktuální evropské problematice.
2.

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)


č.j. 1336/07
Materiál předložený ministrem financí byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 3. října 2007.

3.

Věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správu


č.j. 1236/07
Vláda zevrubně projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1078.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
4.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací


č.j. 1276/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 1079.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
5.

Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí


č.j. 1371/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 1080.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2007


č.j. 1372/07
Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala

usnesení č. 1081.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
7.

Schválení koncesního projektu Ústřední vojenské nemocnice Praha "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště" v režimu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru


č.j. 1364/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 1082.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
8.

Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


č.j. 1366/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 1083.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.

Návrh na změnu bodu II usnesení vlády č. 647 ze dne 11. června 2007 o obeslání 6. ministerské konference Evropské hospodářské komise OSN "Životní prostředí pro Evropu" (Bělehrad, 10. - 12. října 2007)


č.j. 1367/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1084.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
10.

Žádost o výjimku podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje k uspořádání terénního cvičení integrované záchranné služby


č.j. 1365/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1085.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
11.

Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008


č.j. 1375/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1086.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

12.

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu


č.j. 1376/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1087.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
13.

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008


č.j. 1377/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 1088.


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.
14.

Doplnění usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818, k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období let 2007 až 2013


Vláda z podnětu místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí přijala

usnesení č. 1089.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Zapsal:JUDr. Richard Ulman